Woonbond


23-11-2010

Jubileumfeest Woonbond

Honderden gasten lieten zich niet hinderen door de NS-problemen op zaterdag 20 november om naar het jubileum van de Woonbond te komen. Het was dan ook een drukte van belang in de Rode Hoed, die feestelijk versierd was met de Woonbondkleuren blauwgroen en wit. Het was een mooie gezellige dag waar huurders, verhuurders, ambtenaren, maatschappelijke organisaties, medewerkers en oud-collega's elkaar troffen. Uiteraard had de dag ook een inhoudelijk programma.

Jan Laurier, voorzitter van de Woonbond, heette alle gasten welkom. Hij heeft eenderde van de 20 jaar Woonbond als voorzitter meegemaakt en is trots bestuurslid te zijn van een groeiende Woonbond met een organisatiegraad van 50% van lle hurende huishoudens. Een springlevende vereniging, dankzij alle leden die lokaal actief zijn in huurdersverenigingen en bewonerscommissies of als kaderlid bij de Woonbond. Zij zijn de huurdersbeweging en de kurk waar de Woonbond als landelijk belangenbehartiger op drijft. De kracht van de Woonbond schuilt in de versterking van het lokale en landelijke niveau. Actieve huurders en huurdersorganisaties maken het mogelijk om acties en een effectieve lobby te voeren. Maar de stem van huurder moet de komende jaren sterker gehoord worden. We moeten binnen de sector naar volwasener verhoudingen, meer zeggenschap van huurders en huurdersvertegen-woordigers, zowel lokaal als landelijk. Sven Bergenstråhle, president van de International Union of Tenants (IUT)

Volgens de president van de IUT is de Woonbond sinds 1990 een belangrijk lid van de IUT. Zo is in september de voorzitter Jan Laurier als vice-president van de IUT benoemd. De IUT en zijn leden delen een gemeenschappelijk doel in het streven naar meer goede en betaalbare huurwoningen en ieders recht op goede huisvesting. IUT en de Woonbond hebben samen een zware strijd gestreden tegen het Europabeleid dat restricties oplegt aan de huisvesting van huurders door de woningcorporaties. Als de sociale huursector het domein wordt van alleen de armsten, dan wordt de sociale sector zélf arm, aldus Sven. Dat zal leiden tot sociale en economische segregatie, stigmatisering van huurders, minder woonkwaliteit en grote bedreigingen voor voldoende woningaanbod in de toekomst. We kunnen regeringen en Europa niet zomaar vertrouwen; we moeten zelf op onze eigen kracht brede coalities smeden met alle Europese stakeholders die onze zaak steunen. De president van de IUT besloot zijn toespraak met de felicitaties en wenste de Woonbond veel succes om het volkshuisvestingsbeleid in het belang van alle Nederlandse huurders te verbeteren.

Toespraak minister Donner

`De Woonbond is voor de huurders wat de ANWB is voor autobezitters: belangenbehartiger, spreekbuis en tegelijk luis in de pels voor de bestuurders in Den Haag én Wegenwacht voor huurders met problemen. Maar de ANWB begon voor wielrijders toen dat nog overwegend fietsers waren en is er nu vooral voor automobilisten. Dus pas op dat u niet eindigt als de Vereniging Eigen Huis'. Dat zei minister Donner tijdens het congres ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Woonbond.

`De stem van hurend Nederland', zo omschrijft de bond zich met recht, aldus de minister. Hij zit nog niet zo lang op zijn huidige post, maar kan die stem overal horen. Bij verhuurders, bij gemeenten en ook in Den Haag. In de afgelopen twintig jaar heeft de Woonbond zijn bestaansrecht bewezen met de Overlegwet als één van de grootste wapenfeiten, naast het energieconvenant dat de Woonbond heeft afgesloten met de rijksoverheid en Aedes over energiebesparing in huurwoningen. Ook de inspanningen van de bond om meer en andere huurders te betrekken bij het huurdersoverleg met de verhuurders, werd door de minister genoemd als wapenfeit.

"Niets op de verjaardag van een twintigjarige is zo vervelend als een oudere tante die eindeloos herinneringen ophaalt aan toen je klein was. Dan ga je als jarige denken: ze rekt tijd, ze heeft zeker het cadeau vergeten", zei Donner. Hij ziet de kabinetsinzet dan ook als een cadeau. De zaal moest hier hartelijk om lachen, want de Woonbond is niet onverdeeld gelukkig met de voornemens in het regeerakkoord. De minister verdedigde de stimulering van kopen, maar vindt dat die moet worden afgezet tegen de volgens hem minstens zo omvangrijke stimulering van het huren van woningen door de bescherming van huurders. `Wie het herstel van het vertrouwen in de huizenmarkt ter harte gaat, zal de discussie over de toekomst van de hypotheekrente vermijden, zeker in de naaste toekomst" waarschuwde Donner.

En dan het cadeau: De sociale woningbouw is beschikbaar voor mensen met een inkomen tot 33.000 euro. Tussen de 33.000 en 43.000 euro inkomen geldt dat de huren niet sterker mogen stijgen dan de inflatie. Voor huurders met een inkomen boven de 43.000 euro mogen de huren sterker stijgen met een maximaal van 5% extra (voor 400.000 huishoudens). Verder zal de prijs/kwaliteitverhouding van huurwoningen worden aangepast, waarbij de maximale huur in schaarstegebieden met maximaal 25 punten omhoog mag. Voor een gewilde woning in Utrecht kan de maximale huur daardoor op termijn zo'n 100 euro hoger zijn dan voor een vergelijkbaar huis in bijvoorbeeld Zeeuws-Vlaanderen. Tenslotte wil het kabinet de doorstroming van huur naar koop verbeteren door de verkoop van woningen door corporaties te bevorderen. Inzet is om te komen tot herstel van de totale woningmarkt, het op gang brengen van doorstroming opdat wachttijden voor een woning afnemen, zowel in de koop- als huursector. Misschien is de tijd rijp om tot een nationaal woonakkoord te komen, teneinde de woningmarkt weer in beweging te krijgen. Zou het lukken zo'n akkoord te sluiten, dan zou minister Donner dat alleen maar toejuichen, mits dat niet op kosten van de rijksoverheid gaat. Overeenstemming tussen de organisaties van verhuurders, huurders en andere betrokken partijen maakt de positie van de huursector als geheel sterker, aldus Donner.

Film
Een écht document, dat is de dvd geworden die ter gelegenheid van het jubileum werd uitgereikt. De film laat zien hoe de Woonbond in elkaar zit, hoe de Woonbond komt tot standpunten via de Provinciale Vergaderingen en de Verenigingsraad. Het werk van de consulenten komt langs, terwijl ze huurdersorganisaties ondersteunen. Actieve huurdersorganisaties die lokaal hard werken aan wonen komen aan bod. En ook de belangrijkste acties van de Woonbond, zoals de demonstraties tegen het huurbeleid van Dekker met Mária van Veen swingend op het podium. Wie weet moeten we de komende jaren weer met zijn allen naar de Dam.

Feestrede professor André Thomsen
In zijn (eerste) feestrede somde Thomsen op wat de Woonbond in de twintig jaar van zijn bestaan heeft bereikt en wat dat huurders heeft opgeleverd. De woningkwaliteit is toegenomen, maar daarvoor hebben huurders fors betaald. Tussen 1990 en 2010 zijn de huren van bestaande woningen bijna verdubbeld en bijna twee keer zo hard gestegen dan de consumentenprijsindex. Door sloop, renovatie en dure nieuwbouw zijn de huren nog aanzienlijk harder gestegen. Nederland heeft de hoogste woonquote van Europa, en het ziet er niet naar uit dat het de komende jaren beter wordt. Hoewel is sommige delen van het land krimp en leegstand heerst, zit de woningmarkt op andere plaatsen op slot. De Woonbond kan terecht trots zijn op de verbeterde wetgeving die de positie van huurders heeft versterkt. Maar de praktijk blijft weerbarstig, sommigen zetten bewonersparticipatie smalend weg als achterhaalde "zeventigerjarenhobby". De politieke aandacht voor het wonen is verzwakt, nu lijkt de koopwoning het ideaal van de politiek en kalft de huursector, als het aan Brussel ligt tot minder een zesde van de woningvoorraad. Dat is niet echt feestelijk. Die ontwikkelingen kunnen de Woonbond niet aangerekend worden; zonder de Woonbond zou het allemaal aanzienlijk beroerder zijn geweest. Het wordt zwaar weer. Zonder die springlevende Woonbond, steunend op vele honderdduizenden leden in honderden huurders- en bewonersorganisaties uit alle hoeken en gaten in het land; daar moet je toch niet aan denken, aldus André Thomsen.

Imago-onderzoek huren en kopen
Adviseur Gerard Jager presenteerde de conclusies van het Imago-onderzoek huren en kopen van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum. Uit het onderzoek blijkt dat er geen maatschappelijke redenen zijn om kopen te bevoordelen boven huren. De publieke opinie zegt ook niet dat huren een slecht imago heeft of alleen iets is voor de armen in de maatschappij. Nederlanders vinden dat mensen moeten kunnen kiezen tussen huren en kopen. Daarbij past geen beleid dat kopen bevoordeelt boven huren en dat de huursector laat bezuinigen maar de koopmarkt ongemoeid laat.