Deelgemeente IJsselmonde Rotterdam

Commissie Bestuur en Financiën vergadert

23 november vanaf 20.00 uur in de raadzaal aan de Groene tuin 317

De vergadering is openbaar en belangstellenden zijn van harte welkom. De vergaderstukken liggen ter inzage bij het informatiecentrum aan de Groene tuin 317. In de vergaderzaal is altijd de agenda en een samenvatting van de voorstellen beschikbaar. Voor vragen over agendapunten kunt u bellen met de griffie van de deelraad, telefoon 479 82 00.

Spreekrecht

Agenda


1. Opening & mededelingen

2. Vaststelling van de agenda

3. Spreekrecht burgers

4. Vragenhalfuur voor leden van de commissie
5. Voortgangsrapportage Bestuur & Financiën
6. Actieprogramma Oud & Nieuw 2010-2011

7. Integrale Wijkactieplannen (iWAPs)

8. Initiatiefvoorstel LR Welkom in IJsselmonde
9. Vaststelling verslag en actiepuntenlijst B&F van 14 september 2010
10. Vaststelling lijst van ingekomen stukken
11. Agendavorming commissie B&F

12. Sluiting

Oud & Nieuw
Ieder jaar maakt het dagelijks bestuur afspraken met Politie en brandweer, Stadstoezicht, Gemeentewerken, Roteb, RET, het Jongerenwerk en woningcorporaties die tot doel hebben de oud- en nieuwviering in een goede sfeer en minimale overlast en vandalisme te laten verlopen. Het dagelijks bestuur coördineert de te maken afspraken die uitmonden in een actieprogramma. De afstemming met partners is nog niet in een afrondend stadium, maar portefeuillehouder Veiligheid deelt de tot nu bekende informatie met de commissie B&F. In de commissievergadering van januari 2011 wordt de oud- en nieuwviering geëvalueerd indien dit wenselijk wordt geacht.

Welkom in IJsselmonde
De fractie van Leefbaar Rotterdam wil de betrokkenheid van nieuwe inwoners bij deelgemeentelijke aangelegenheden vergroten door hen kennis te laten maken met het werk van de deelgemeente en deelraad. Een ingediend initiatiefvoorstel is op 14 september jl. besproken in de commissie. Hoewel de overige fracties het plan positief benaderde, ontbrak een concreet voorstel. De fractie van LR heeft daarop een notitie geschreven met een nadere uitwerking van het idee. Hierop heeft portefeuillehouder Communicatie zijn mening gegeven. De commissie wordt verzocht een oordeel te geven over dit initiatiefvoorstel en de deelraad over de verdere behandeling te adviseren.