Raad van State


dinsdag 23 november 2010
Zitting over de vaststelling door de gemeenteraad van Westervoort van het bestemmingsplan 'De Schans'. Het plan heeft betrekking op een historisch belangrijke plek ten zuiden van het dorp Westervoort. Het gaat om het voormalige Fort Geldersoorth. Het vervallen boerderijcomplex 'De Heegsche Bouwing' staat ook in het gebied. Met het plan wil de gemeente een cultuurhistorisch landschapspark ontwikkelen om de archeologische waarde in het gebied weer zichtbaar te maken. De oude schuren van de Heegsche Bouwing worden vervangen door ongeveer 75 woningen. Een man die net buiten het gebied woont is het niet eens met de bouw van een deel van de woningen. Volgens hem worden die zuidelijker gebouwd dan eerst de bedoeling was, waardoor zijn uitzicht zal worden belemmerd en zijn privacy zal worden aangetast. Ook vreest hij voor lichthinder. Een eigenaar van gronden bij het voormalige fort is het ook niet eens met de woningbouwplannen. Hij wil graag de oude agrarische bestemming van zijn gronden terug. (zaaknummer 201001185/1) Zitting over de milieuvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Voorst heeft verleend aan RGV Holding B.V. Het gaat om een vergunning voor een evenemententerrein aan de Kneuterstraat in Wilp. Het bedrijf ligt in het recreatiegebied Bussloo en organiseert jaarlijks ongeveer 100 evenementen. De vergunning is aangevraagd voor zowel kleinere evenementen als zes grote evenementen. De Vereniging Algemeen Belang Wilp-Achterhoek is het niet eens met de vergunning en komt daartegen in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Vereniging behartigt de belangen van de omwonenden. Volgens haar ervaren de bewoners al geruime tijd geluidsoverlast van de muziekevenementen die het bedrijf organiseert. Zij vindt dan ook dat de activiteiten die de vergunning mogelijk maakt niet passend zijn in de rustige omgeving die is gericht op dagrecreatie. Ook zouden de geluidsvoorschriften niet streng genoeg zijn. (zaaknummer 201005239/1)