Gemeente Harenkarspel


Bespreking herijkingsnotitie verplaatst naar januari 2011

Wethouder Treur heeft geluisterd naar diverse reacties van inwoners over de herijkingnotitie. Daarna en op zijn voorstel besloot het college deze notitie te koppelen aan het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan en de behandeling van de notitie uit te stellen tot een speciale commissievergadering in januari 2011.

Met deze aanpak onderschrijft het college de opmerkingen uit de gemeenteraad dat het GVVP een rol kan spelen bij de beoordeling van de herijkingnotitie en de in voorbereiding zijnde alternatieve routes en overige maatregelen. Het college doet daarmee ook recht aan de behoefte van diverse inwoners om in breed verband met de politiek te discussiren. De herijkingnotitie zal vanavond op 17 november 2010 dan ook niet op de agenda staan van de commissie Ruimtelijke Zaken. Er komt dus een speciale commissievergadering voor, in januari 2011. Op welke datum dit precies zal zijn is nu nog niet bekend.

Wellicht ten overvloede nog even de recente geschiedenis. Op 6 oktober 2010 is de herijkingnotitie Structuurvisie Harenkarspel ter kennisname gebracht in de raadsbrede commissie Ruimtelijke Zaken. Vanaf dat moment heeft de notitie ter inzage gelegen tot en met 3 november 2010. Gedurende deze termijn bestond de gelegenheid een zienswijze op de notitie kenbaar te maken. Tijdens die periode zijn er twee consultatieavonden gehouden.

Naar aanleiding van de reacties op die avonden en de ingediende zienswijzen is het het college duidelijk geworden dat de bespreking van de herijkingnotitie en vooral het onderdeel Middenroute veel vragen en commotie oproept.

Zoals gezegd, tijdens de consultatieavond van 1 november bleek het wenselijk om nader in gesprek te gaan met genteresseerde, betrokken inwoners en de commissieleden. Door het ontbreken van alternatieve routes en maatregelen voor de Oost-West verbindingen is het niet eenvoudig om in te schatten hoe de verkeersstromen in de toekomst op een goede wijze zijn af te wikkelen. Het GVVP hoort dan ook thuis in de besprekingen over de herijking. Nadere informatie over de aparte commissievergadering volgt zo spoedig mogelijk.Gemeente Harenkarspel
Gemeentehuis :
Oostwal 2,
1747 EZ Tuitjenhorn
Postbus 10,
1749 ZG Warmenhuizen
Telefoon 0226-396600