Actal


PERSBERICHT
22/11/2010

Actal: Succesvolle aanpak regeldruk vraagt harde afspraken en spelregels

Het kabinet Rutte-Verhagen heeft het verminderen van de regeldruk prominent op de agenda gezet. De administratieve lasten en de regeldruk voor bedrijven moeten in 2012 ten opzichte van 2010 met 10 procent zijn afgenomen. Na 2012 moet de regeldruk voor burgers en bedrijven jaarlijks met 5 procent omlaag. Voorzitter Steven van Eijck: "Een succesvolle aanpak vraagt dat het kabinet zo spoedig mogelijk afspraken en spelregels vastlegt om te waarborgen dat de ambitie kan worden waargemaakt. Anders blijft het bij voornemens". Het Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten (Actal) heeft alle beleidsvoornemens uit het nieuwe regeerakkoord beoordeeld op de mate waarin ze leiden tot toename of afname van de regeldruk. Uit het onderzoek blijkt dat het akkoord goede kansen biedt om de regeldruk in Nederland daadwerkelijk en merkbaar te verminderen. Een aantal beleidsvoornemens kan echter tot een toename van de regeldruk leiden.
Actal concludeert in zijn rapportage 'Vrijheid en verantwoordelijkheid en beperking regeldruk' dat op dit moment nog onduidelijk is hoe het kabinet eventuele toenames van de regeldruk zal compenseren. Bij de uitwerking van de reductiedoelstelling moeten daar aanvullende afspraken over worden gemaakt. Steven van Eijck: "Het kabinet kan hier gebruik maken van een nullijn. Dat betekent dat elke stijging van de regeldruk vergezeld gaat van een daling die ten minste even groot is. Op die manier zet je een plafond op de regeldruk."
Een andere aanbeveling is het invoeren van een ex ante regeldruktoets die de gevolgen van wetten en regels kwantitatief in beeld brengt. Een dergelijke toets maakt duidelijk of een beleidsvoorstel leidt tot meer regeldruk en dus ook of compenserende maatregelen nodig zijn.
Ten slotte wil het kabinet ook de regeldruk van professionals en medeoverheden beperken. Volgens Actal heeft dit voornemen vooral kans van slagen als het kabinet ook voor deze doelgroepen kwantitatieve reductiedoelstellingen vaststelt. Dit is een persbericht van het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal). Actal heeft als missie om een cultuuromslag te bewerkstelligen bij regelgevers, zodat zij blijvend en zelfstandig aandacht schenken aan de gevolgen van regelgeving voor burgers, bedrijven, instellingen en professionals.