Eumedion

Eumedion overwegend positief over NIVRA Plan van Aanpak verbetering accountantscontrole

22 november 2010. Eumedion heeft vandaag met instemming kennis genomen van het rapport 'Lessen uit de kredietcrisis; Plan van Aanpak' van de accountantsberoepsorganisaties NIVRA en NOvAA en becommentarieert het Plan als volgt.


1. De proactiviteit van het NIVRA wordt door beleggers gewaardeerd. Met het eigen Plan van Aanpak komt het NIVRA tegemoet aan de maatschappelijke en politieke kritiek op de rol en werkzaamheden van accountants. Beleggers zien dit Plan als een belangrijke aanzet voor een constructieve reactie op het Groenboek Auditing van de Europese Commissie.

2. De vertrouwenskloof die stap voor stap is verbreed tussen gebruikers en controleurs van jaarrekeningen vergt een palet aan maatregelen. Het Plan van Aanpak draagt in potentie bij aan een versterking van de onafhankelijkheid van accountants en een verhoging van de kwaliteit van accountantscontrole.

3. Eumedion is met name content met de voorstellen om ook richtlijnen te geven over de beloningsstructuur (kwaliteit belangrijkste grondslag voor de beloning van accountants in plaats de in het verleden gegroeide gewoonte om het binnenhalen van extra omzet in benoeming en beloning tot uitdrukking te brengen). Ook het voorstel de wetgeving te wijzigen en daarmee de band tussen accountant en raad van commissarissen te versterken steunen we. Dit geldt eveneens voor het voorstel de redenen openbaar te maken waarom een accountant zijn opdracht heeft teruggegeven. Eumedion heeft de afgelopen maanden in gesprekken met accountantskantoren en NIVRA ook zelf gepleit voor deze punten.
4. De accountantsverklaring is op dit moment niet veel meer dan de bevestiging dat de jaarrekening bij einde boekjaar de financiële situatie goed weerspiegelt. De verklaring zegt (in tegenstelling tot vroeger) weinig meer over de continuïteit van de onderneming. Eumedion kan het waarderen dat het NIVRA toe wil naar een meer informatieve accountantsverklaring en zelf streeft naar meer informatie vanuit het bestuur van beursgenoteerde ondernemingen over de risicos en risicomanagement. Dit komt overeen met de oproep die Eumedion richting beursgenoteerde ondernemingen heeft gedaan. Eumedion heeft echter twijfels of de baten van een verplichte accountantscontrole bij tussentijdse cijfers, de inhoud van het commissarissenverslag en de opzet en werking van corporate governance en risicomanagementsystemen opwegen tegen de extra kosten. Eumedion ziet het meer als een zelfstandige plicht voor accountants opmerkingen in de accountantsverklaring of in het accountantsverslag op te nemen wanneer naar zijn professioneel oordeel de risicos door het bestuur onvoldoende worden beheerst of toegelicht in het jaarverslag - of dat die toelichting naar de mening van de accountant een geflatteerd beeld geeft.
Klik hier voor het NIVRA/NOvAA Plan van Aanpak