Ingezonden persbericht


Persbericht

Felle kritiek deskundigen op nieuwe vergunning afvaloven

De stichting afvaloven Nee heeft bij de Raad van State beroep aangetekend tegen de nieuwe milieuvergunning van de afvaloven. De oude milieuvergunning is begin dit jaar door dezelfde Raad van State volledig vernietigd. Deskundigen van de stichting, waaronder milieuexpert drs. ing. Johan Vollenbroek zijn van mening dat ook de nieuwe vergunning de toets der kritiek niet kan doorstaan. Deze deskundigen vinden het opmerkelijk en verbazingwekkend dat de provincie de berekeningen die in opdracht van Omrin door een extern bureau zijn gemaakt, door hetzelfde bureau liet controleren, nadat bezwaarmakers op die berekeningen kritiek uitten. Hierna volgen nog enige belangrijke punten van kritiek van afvaloven Nee. Vanwege de complexe situatie verlangde de Raad van State een windtunnelonderzoek om de verspreiding van de schadelijke stoffen uit de korte schoorsteen te kunnen simuleren. Aan de hand hiervan zou nagegaan kunnen worden of er al dan niet aan de wettelijke veiligheidsnormen voldaan zou kunnen worden. Ondanks dat Omrin slechts computerberekeningen aanleverde heeft de provincie hier toch genoegen mee genomen. Dit vinden de deskundigen niet verantwoord. Gezien de ten opzichte van de vorige vergunning ongewijzigde filtering van de rook, waarover de Raad van State twijfels had, heeft Vollenbroek volgens eigen zeggen gerede twijfel of met deze slechte filtering wel aan de gestelde normen kan worden voldaan. De stichting maakt zich bijzonder veel zorgen over de stank uit de afvalbunker. Afvaloven Nee: 'De GGD heeft aangegeven dat stank invloed kan hebben op de psychische gezondheid van mensen.' Bij bepaalde storingen wil Omrin het gebouw helemaal afsluiten om hiermee te voorkomen dat er stank naar buiten komt. De heer Vollenbroek waarschuwt dat hierdoor gasvorming zal ontstaan, waardoor er risico op explosies zal zijn. Extra kwalijk is dat er geen norm voor geur rondom de oven in de vergunning is opgenomen. Hierdoor worden stankproblemen problemen van de omwonenden. De milieuvergunning geeft Omrin ook de mogelijkheden om grote hoeveelheden bodemas los en zonder overkapping op het buitenterrein op te slaan. Vollenbroek wijst op het risico dat door uitspoeling giftige stoffen uit de bodemas in het milieu terecht kunnen komen.