Gemeente Berkelland


Commissie Bestuurlijk Domein en Dienstverlening vergadert op 23 november 2010

De commissie Bestuurlijk Domein en Dienstverlening komt op dinsdag 23 november 2010 om 19.30 uur bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Borculo, Marktstraat 1. U bent van harte welkom op de publieke tribune.

Voor belangstellenden zijn de stukken te downloaden van de website www.gemeenteberkelland.nl Ook kunnen deze worden ingezien op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Gemeentewinkel aan de Marktstraat 1 te Borculo en bij de Servicepunten in Eibergen, Ruurlo en Neede van 8.30 tot 12.30.

Voorzitter: de heer M.T.J.M. Bouwmeesters
De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening

2. Spreekgelegenheid voor het publiek

3. Vaststellen agenda

4. Vaststellen notulen van 12 oktober 2010

5. Toezeggingenlijst

6. Voorbereiding en rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen
7. Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht
8. Aandragen onderzoekssuggesties door fracties aan de Rekenkamercommissie

Voorstel hamerstukken


9. Wijziging samenwerkingsregeling Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Montferland

Voorstel bespreekstukken


10. Najaarsnota 2010

11. Beleidskader 2011-2014 en begroting 2011 Brandweer Achterhoek Oost


12. Rondvraag

13. Sluiting


*) Wilt u van het spreekrecht gebruik maken? Dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering uiterlijk tot 16.00 uur melden aan de griffier, de heer J.A. Bannink (telefoonnummer 0545-250 800 of 06 - 13 260 230). Als inspreker vermeldt u daarbij uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp of onderwerpen waarover u het woord wilt voeren.

Commissie Ruimtelijk Domein vergadert op 24 november 2010 aangevuld met agendapunten van de commissie Sociaal en Economisch Domein

De commissie Ruimtelijk Domein komt op woensdag 24 november 2010 om 19.30 uur bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Borculo, Marktstraat 1. U bent van harte welkom op de publieke tribune.

Voor belangstellenden zijn de stukken te downloaden van de website www.gemeenteberkelland.nl Ook kunnen deze worden ingezien op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Gemeentewinkel aan de Marktstraat 1 te Borculo en bij de Servicepunten in Eibergen, Ruurlo en Neede van 8.30 tot 12.30.

Voorzitter: de heer F.H.C. Mulkens
De agenda ziet er als volgt uit::

1. Opening

2. Spreekgelegenheid voor het publiek over agendapunt
3. Vaststellen agenda

4. Vaststellen notulen van 13 oktober 2010

5. Toezeggingenlijst

6. Toezeggingenlijst van de commissie Sociaal en Economisch Domein
7. Voorbereiding en rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen
8. Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht
9. Evaluatie jeugdbeleid

Voorstel hamerstukken


10. Bestemmingsplan 'Borculo, uitbreiding park gemeentehuis 2010'

Voorstel bespreekstukken


11. Twee verordeningen SDOA over de Wet werk en bijstand en de Wet investeren in jongeren
12. Hoofdlijn bezuinigingstaakstelling Programmalijn Sport 2010 - 2014
13. Actualiseren Wmo-verordening


14. Rondvraag

15. Sluiting