Partij van de Arbeid

Partij van de Arbeid

Den Haag, 23 november 2010

Schriftelijke vragen van het lid Spekman (PvdA) aan de minister voor Immigratie en Asiel

over de uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage over de grensdetentie van een alleenstaande minderjarige asielzoeker


1) Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage van 13 oktober 2010 over de grensdetentie van een 17-jarige alleenstaande asielzoeker?{1}


2) Bent u in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak? Zo nee, waarom niet?


3) Wat is het gevolg van deze uitspraak voor uw beleid ten aanzien van de grensdetentie van alleenstaande minderjarige asielzoekers (amv's)?


4) Waarom bent u er, sinds de inwerkingtreding van de nieuwe asielprocedure op 1 juli 2010, toe overgegaan om amv's ouder dan 15 jaar, die via Schiphol Nederland proberen binnen te reizen, in grensdetentie op AC Schiphol te plaatsen? Waarom heeft u niet gekozen voor het alternatief van beschermde opvang, zoals dat voor 1 juli jl. gebruikelijk was? Is deze praktijk van grensdetentie nog houdbaar nu de rechtbank onherroepelijk heeft geoordeeld dat de plaats en verblijfsomstandigheden, onder meer vanwege het te penitentiaire karakter, niet voldoen voor het verblijf van een alleenstaande minderjarige asielzoeker?


5) Wat is uw verklaring en kwalificatie van het gegeven blijkens de uitspraak van deze rechter, dat u al ruim vijf maanden een beleid voert, dat minderjarigen in grensdetentie plaatst, dat in strijd is met artikel 5 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens? Bent u met de PvdA-fractie van mening dat onderzocht moet worden in hoeverre de amv's die sinds 1 juli jl. in de grensdetentie hebben doorgebracht schadeloos gesteld kunnen worden? Kunt u dit toelichten?


6) Bent u met de PvdA-fractie van mening dat alleenstaande minderjarige asielzoekers, aan wier leeftijd niet getwijfeld wordt, bij binnenkomst in Nederland niet in een gevangenis geplaatst horen te worden? Bent u bereid uw praktijk ten aanzien van deze grensdetentie onmiddellijk te beëindigen, en een alternatief voor deze grensdetentie te gebruiken? Bent u bereid daarbij een onderscheid te maken tussen "gewone amv's", die bijvoorbeeld naar de opvang in Den Bosch kunnen, en amv's die een risico lopen op ontvoering of slachtoffer zijn van mensenhandel, en die in de beschermde opvang moeten worden geplaatst? Kunt u deze antwoorden toelichten?


7) Zullen als gevolg van de uitspraak van de rechtbank de faciliteiten en het regime van de nieuwbouwlocatie voor grensdetentie op Schiphol Oost worden aangepast?

PvdA-Voorlichting
Plein 2
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

{1} Rechtbank zittinghoudende te Amsterdam. Uitspraak gepubliceerd op 21 oktober 2010. LJN: BO1314. AWB 10/29208.