Gemeente Utrecht

2010 SCHRIFTELIJKE VRAGEN
125 Vragen van de heer P.E.J. Werensteijn
(ingekomen 11 oktober 2010
en antwoorden door het college verzonden op 23 november 2010)

De Amsterdamse burgemeester Van der Laan heeft onlangs aangekondigd dat hij maatregelen gaat nemen tegen vechtsportgala's waarbij criminelen betrokken zijn. Hij wil de APV aanpassen zodat organisatoren van deze kickboksgala's een vergunning moeten aanvragen. Ook heeft Van der Laan de regering en de tweede kamer gevraagd om de gala's onder de wet BIBOB te brengen. Dit zodat vergunningen voor de vechtsportgala's geweigerd kunnen worden als er sprake zou zijn van mogelijke criminele activiteiten en verwevenheid met de onderwereld. Aanleiding voor dit alles was een rapportage van de politie. Uit deze rapportage zou blijken dat bij Amsterdamse vechtsportgala's in de organisatie criminelen betrokken zijn. Zo werden diverse gala's vanuit de gevangenis georganiseerd. Ook het Parool concludeerde enkele maanden geleden hetzelfde in een onderzoek. Omdat het van belang is dat sport en de organisatie daarvan zuiver is willen wij het volgende van het college weten:


1. Heeft u kennis genomen van deze onderzoeken? Nee, het betreft een bestuurlijke rapportage welke niet openbaar is. Wel is kennis genomen van het openbare memorandum.


2. Hoeveel vechtsportgala's worden er in Utrecht per jaar ongeveer gehouden en bestaat het vermoeden dat ook hier criminelen in actief zijn? In 2010: 1 en in 2009: 3 (waarvan 1 onder auspiciën van de NOC/NSF). Nee.


3. Zijn er incidenten voorgevallen in het verleden binnen de gemeente rondom sportgala's die voorkomen hadden kunnen worden op het moment dat er wel een vergunning afgegeven had kunnen worden die onder de wet BIBOB valt? Nee, vanaf 2007 is in de politiesystemen slechts 1 vechtsportgala terug te vinden, waarbij 1 registratie is opgenomen betreffende diefstal van een jas met een portemonnee (2009).Dit was overigens een vechtsportgala dat onder auspiciën van de NOC/NSF plaatsvond.


4. Verwacht u dat op het moment dat als in Amsterdam deze procedure ingevoerd wordt dat er een waterbedeffect optreedt en dat deze personen hun vechtsportgala's dan in Utrecht zullen organiseren? Nee. Op dit moment zijn daar geen signalen van. Verder stelt Utrecht al een aantal eisen aan evenementenorganisatoren (zie ook het antwoord op vraag 5) en wordt aan de verhuur van gemeentelijke sportaccommodaties strenge eisen gesteld.


5. Is de burgemeester bereid om dezelfde maatregelen te treffen zoals deze in Amsterdam getroffen gaan worden? Niet nodig, want de maatregel die Amsterdam in wil voeren in de APV is al opgenomen in de Utrechtse APV. Zo kent de Utrechtse APV al een vergunningplicht voor sportevenementen voor zover deze niet onder auspiciën van de NOC/NSF vallen (zie de APV afd. 5.7 A voor binnenevenementen en 5.7b voor buitenevenementen). Op grond van deze vergunningplicht worden eisen gesteld aan de organisatoren (o.a. levensgedrag). Op het moment dat vechtsportgala's waarvoor een evenementenvergunningplicht op grond van de APV geldt onder de Wet BIBOB worden gebracht, zou het instrumentarium van deze wet op deze vergunningen kunnen worden toegepast. Echter t.a.v. het onder de Wet BIBOB brengen van de evenementenvergunningen zijn kritische kanttekeningen te plaatsen. Een BIBOB-procedure is een zeer tijdrovende procedure. Om deze procedure zinvol te laten verlopen voor vechtsportgala's waarvoor een evenementen-vergunningplicht geldt, moeten deze geruime tijd voorafgaand aan het evenement worden aangevraagd, zodat de BIBOB-procedure afgerond is voordat het betreffende evenement plaatsvindt.

---- --