Gemeente Bronckhorst Openbare b en w besluitenlijst

Vergadering burgemeester en wethouders op 23 november 2010 Aanwezig: H.A.J. Aalderink, burgemeester A. Baars, wethouder Mevr. D. Mulderije, wethouder P. Seesing, wethouder Mevr. J. Steffens, wethouder P. v. Gog, secretaris O-01A openbare besluitenlijst vergadering b en w d.d.: 16 november 2010 advies: vaststellen besluit: Conform vastgesteld

O-02 A

ingekomen stukken Besluitenlijst college GS besluit: Vka

O-03 A

uitnodigingen Landelijke (kinderboerderijen) bestuurdersdag d.d. 9 december 2010 besluit: Vka Groot Achterhoeks Krimpdebat d.d. 29 nov. besluit: College zal aanwezig zijn

B

C

Informatiebijeenkomst nieuwbouw 22 woningen d.d. 25 nov. Besluit: Weth. Baars zal college vertegenwoordigen van 19.00 ­ 20.00 uur

O-04 A O-05

intergemeentelijke aangelegenheden Besproken Raads- en cie-vergaderingen d.d.: november 2010 Besproken

O-06

Rondvraag/onderlinge informatie uitwisseling · Burgemeester zal dhr. Gorter op zijn verzoek uitnodigen voor een gesprek over de procedure Wientjesvoort · Weth. Mulderije meldt virtuele krimpbijeenkomst terug · Weth. Mulderije meldt RBT bijeenkomst terug · Weth. Seesing meldt overlast eikenprocessierups terug. Hij zal geen overleg voeren met de eigenaar van de betreffende bomen · Weth. Seesing meldt overleg terug over verkenningen rond werkplein. Er volgt een voorstel


1

O-07

Griffier

Onderwerp: Wijziging Samenwerkingsregeling Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Montferland Advies: Kennis te nemen van raadsvoorstel om de bijdrage aan de Samenwerkingsregeling Rekenkamercommissie te wijzigen van 1 naar 0,90 per inwoner per jaar. Beslissing: College verzoekt de adviessjablonen voor het college te gebruiken. Voor het overige conform advies

O-08 DienstverLening

onderwerp: Bestemmingsplanwijziging St. Janstraat 36 in Keijenborg advies: geen medewerking te verlenen aan het verzoek de bestemming van het pand St.Janstraat 36 in Keijenborg te wijzigen in wonen besluit: Aanhouden voor overleg met portefeuillehouder

O-09

OntwikkeLing

onderwerp: Beeindiging ontwikkeling onderwijscluster Rozenstraat Hengelo (Gld) advies: 1. kennis nemen van de beeindiging dor het bestuur scholengroep Gelderveste van de samenwerking bij de ontwikkeling van het onderwijscluster in Hengelo (Gld) 2. de ontwikkeling van het onderwijscluster Rozenstraat stopzetten 3. de beschikkingen afgegeven aan Scholengroep Gelderveste van 22 januari 2009 en 14 februari 2008 intrekken met inachtneming van de motivatie in dit voorstel 4. op korte termijn in beeld brengen welke schade voortvloeit uit het handelen van Gelderveste besluit: Conform advies

O-10

onderwerp: Verordeningen onroerende-zaakbelastingen; belastingen op roerende woon- en bedrijfsruinten; reinigingsheffingen; rioolheffing; forensenbelasting; toeristenbelasting; lijkbezorgingsrechten; brandweerrechten; marktgelden; leges Bronckhorst 2011 (aangehouden 16 nov. 2010) advies: 1. Het tarief rioolheffing 2010 van 230,00 voor 2011 te verhogen naar 235,00.

OndersteuNing


2. De op 17 december 2009 vastgestelde verordeningen in te laten trekken: `Verordening onroerende-zaakbelastingen Bronckhorst 2010' `Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Bronckhorst 2010' `Verordening reinigingsheffingen Bronckhorst 2010' `Verordening forensenbelasting Bronckhorst 2010'


2

`Verordening toeristenbelasting Bronckhorst 2010' `Verordening lijkbezorgingsrechten Bronckhorst 2010' `Verordening brandweerrechten Bronckhorst 2010' `Verordening marktgelden Bronckhorst 2010' 3. De op 26 november 2009 vastgestelde `Verordening rioolheffing Bronckhorst 2010' in te laten trekken. 4. De op 23 september 2010 vastgestelde `Legesverordening Bronckhorst 2010' in te laten trekken. 5. De volgende verordeningen vast te laten stellen: `Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen Bronckhorst 2011' `Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woonen bedrijfsruimten Bronckhorst 2011' `Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten Bronckhorst 2011' `Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing Bronckhorst 2011' `Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting Bronckhorst 2011' `Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelas ting Bronckhorst 2011' `Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Bronckhorst 2011' `Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten Bronckhorst 2011' `Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Bronkhorst 2011' `Legesverordening Bronckhorst 2011'.

besluit: Conform advies

O-11

Beheer

Onderwerp: Gewijzigd verkeersbesluit stopverbod Het Wiemelink in Vorden Advies: Een stopverbod (maandag t/m vrijdag 08.00 ­ 16.00 uur) in te stellen langs de noordoostzijde van Het Wiemelink in Vorden, op het wegvak tussen de kruising met Het Kerspel en de ingang van de nieuw aan te leggen parkeergelegenheid aan Het Wiemelink, voor de periode t/m december 2011 Beslissing: Conform advies

O-12

Ontwikkeling

onderwerp: Inventarisatie `niet bestede middelen nieuw beleid 2010' en éénmalige verlenging van het sportbuurtwerk advies: 1. de subsidie aan Carion voor het sportbuurtwerk te verlengen tot 1 juli 2011 2. de kosten ( 25.800) te dekken uit de algemene reserve/ tussenrapportage besluit: Conform advies

O-13

onderwerp: Verzoek om een financiële bijdrage dorpshuis De Korenaar in Halle


3

OntwikkeLing

advies: 1. aan de stichting dorpshuis De Korenaar een eenmalige bijdrage van 25.000 beschikbaar te stellen op grond van de subsiederegel financiele bijdragen voor ver- of nieuwbouw van dorpshuizen en kulturhusen voor de uitbreiding van het dorpshuis 2. toekenning onder de voorwaarden dat de provincie Gelderland het project mee subsidieert op grond van beleidsregel gemeenschapsvoorzieningen en Sociale Cohesie 3. toekenning wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden welke zijn genoemd in de regeling financiele bijdragen voor ver- en nieuwbouw van dorpshuizen en kulturhusen besluit: Conform advies

O-14

DienstverLening

onderwerp: Aangaan gemeenschappelijke regeling VNOG + regeling bestuurscommissie advies: Te besluiten om: 1. de gemeenschappelijke regeling VNOG 2010 aan te gaan 2. in te stemmen met de regeling bestuurscommissie van het cluster Brandweer Achterhoek West besluit: Conform advies

O-15

OntwikkeLing

onderwerp: Verlenging subsidiebeschikking VVV Bronckhorst advies: 1. de subsidiebeschikking met de VVV Bronckhorst met max. 2 jaar te verlengen 2. de verantwoordelijk portefeuillehouder mandateren prestatieafspraken te maken voor de subsidiebeschikking besluit: In afwijking van het advies besluit het college in het kader van het TBB de subsidie voor 1 jaar te verlengen met dien verstande dat in mei 2011 duidelijkheid zal worden gegeven over een eventuele verlenging met 1 jaar. onderwerp: beslissing op bezwaarschrift bewonen recreatiewoning Ruurloseweg 39 W 62 in Zelhem advies: het bezwaarschrift van A.P.P.D. Rouwet, ingediend namens dhr. F. den Burger, ontvankelijk maar ongegrond te verklaren besluit: Conform advies

O-16

OntwikkeLing

O-17

onderwerp: beslissing op bezwaarschrift weigering bouwvergunning Boeninksteeg 2 in


4

OntwikkeLing

Zelhem advies: het bezwaarschrift van J.A. Leneman tegen het besluit van 9 aug. 2010 waarbij een aanvraag om bouwvergunning werd geweigerd, ontvankelijk maar ongegrond te verklaren besluit: Conform advies

O-18

OntwikkeLing

onderwerp: beslissing op bezwaarschrift Axius Advocaten & Mediators inzake Oude Ruurloseweg 2 en 4 in Zelhem advies: Het bezwaarschrift van Axius Advocaten & Mediators, ingediend namens dhr. D.J. Eelderink 1. ontvankelijk en gegrond te verklaren voor wat betreft het verzoek inzake bouwen zonder vergunning 2. het bezwaarschrift voor het overige ongegrond te verklaren 3. het besluit van 14 juni 2010 in te trekken voor wat betreft de weigering handhavend op te treden wegens bouwen zonder vergunning en het besluit voor het overige in stand te laten 4. handhavingstraject op te starten voor wat betreft het bouwen zonder vergunning op de locatie Oude Ruurloseweg 2 besluit: Conform advies

O-19 OntwikkeLing

onderwerp: ingebruikame particuliere begraafplaats landgoed Het Ontstein in Vorden advies: in te stemmen met het in gebruik nemen van een particuliere begraafplaats op landgoed Het Onstein in Vorden besluit: Conform advies

O.20 DienstverLening

onderwerp: vaststellen wijzigingsplan Horstweg 9 in Hummelo advies: het wijzigingsplan Buitengebied 2009; Horstweg 9, Hummelo, ongewijzigd, ten opzichte van het ontwerp vast te stellen

besluit: Conform advies

O-21

onderwerp: rapport Verbonden partijen


5

Griffier

advies: kennis te nemen van het in de raadsvergadering van 28 oktober jl. aangehouden raadsvoorstel over het rapport Verbonden partijen van de Rekenkamercommissie besluit: College verzoekt aan de raad een procedure voorstel voor te leggen waarbij ook een relatie wordt gelegd met het TBB voorstel in relatie tot verbonden partijen en de prestatieafspraak die al zijn gemaakt of in voorbereiding zijn.

O-22

Ontwikkeling

onderwerp: Implementatie Wet OKE (Ontwikkelingsstimulering door Kwaliteit en Educatie) (aangehouden 26 okt. en 16 nov.) advies: 1. In te stemmen met het positieve eindverslag van de pilot in Wichmond, de subsidiebeschikking definitief vast te stellen en de ervaring te gebruiken bij de implementatie van de Wet OKE. 2. Kennis te nemen van het verslag betreffende `advies implementatie Wet OKE' en in te stemmen met het overnemen van de belangrijkste adviezen. 3. In het kader van het TBB-traject en om te komen tot implementatie van de Wet OKE een bijeenkomst te plannen met de voorschoolse voorzieningen en de basisscholen.

besluit: Conform advies

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 november 2010 De heer H.A.J. Aalderink, burgemeester De heer P.C.M. v. Gog, secretaris


6

---- --