Ingezonden persbericht


*** PERSBERICHT ***

Door: Corinne van Veen
Datum: 23-11-2010

Gemeenten kiezen bij bezuinigingen niet langer voor kaasschaafmethode

De voorheen populaire kaasschaafmethode wordt nog maar door 24 procent van de gemeenten gebruikt om te kunnen bezuinigingen. De meeste ondernemingsraden (71 procent) verwachten dat er gesneden wordt in de uitgaven. Het terugbrengen van de kosten (54 procent) en uitbesteden (13 procent) worden daarnaast nog genoemd. Dit blijkt uit een online onderzoek onder de ondernemingsraden van gemeenten. Aan het onderzoek van medezeggenschapsbureau Cintea deed een kwart van alle Nederlandse gemeenten mee.

Gemeentelijk apparaat wordt niet gespaard
Maar liefst 70 procent van de ondernemingsraden is van mening dat het gemeentelijk apparaat zelf hard getroffen zal worden. De meeste bezuinigingen vinden plaats op bedrijfsvoering, gevolgd door het inhuren van externen, intern personeel, Zorg en Welzijn en het gemeentelijk takenpakket. Een ruime meerderheid van de OR-en weet precies hoeveel er bezuinigd moet worden en een groot deel kent zelfs de getallen voor 2012 tot en met 2014. Medezeggenschapsadviseur van Cintea Dick van de Velde: "Er worden ingrijpende keuzes gemaakt. Wordt het de kaasschaaf, het uitbesteden van taken, efficiëntere bedrijfsvoering, anders organiseren, zoals intergemeentelijke samenwerking? De keuzes leiden al in 2011 tot resultaten, maar hard bezuinigd wordt in de daarop volgende jaren."

OR wil meedenkende en initiërende rol
Het feit dat er zoveel bezuinigd moet worden leeft onder de OR-en. Liefst 76 procent wil graag een meedenkende en initiërende rol als het gaat om de gevolgen van de bezuinigingen voor het personeel en de organisatie. Op de vraag of de (centrale) ondernemingsraad invloed heeft op het bezuinigingsproces geeft slechts een kwart aan dat zij een belangrijke rol hebben in het proces. Soms zelfs een initiërende en structurele rol vervullen. Dat terwijl vrijwel alle respondenten willen weten wat de gevolgen zijn voor organisatie en medewerkers. Corinne van Veen: "Veel OR-en hebben deze rol dus nog niet en vinden het blijkbaar lastig hun invloed aan te wenden. "

Recht op informatie: méér en in een eerder stadium Ruim een derde van de OR-respondenten denkt gebruik te gaan maken van het informatierecht. Corinne van Veen: "Als we deze uitkomst koppelen aan de vraag wat men anders zou willen zien aan de informatiestroom, geeft 31 procent aan dat ze de informatie in een eerder stadium wil ontvangen, 22 procent wil de informatie structureel ontvangen, 36 procent ontbeert achtergrondinformatie en 35 procent geeft aan dat zij ook de plannen, voornemens en informatie van het College wil ontvangen.

Kennis is macht en het blijkt dat tweederde van onze respondenten te weinig kennis of informatie heeft om voldoende `mee te sturen' in het bezuinigingsproces. De WOR voorziet in de mogelijkheid voor OR-en om alle informatie te ontvangen die zij voor het uitoefenen van hun taak nodig hebben. Vaak horen we van OR-en dat ze wel om informatie vragen, maar die vervolgens niet ontvangen. Waarom stoppen zij met erom vragen en volharden zij niet in hun recht op informatie? De consequenties voor de OR zijn namelijk groot: stuurloosheid, reactief gedrag, weinig zichtbaar voor de achterban en ontevredenheid over het functioneren van de eigen OR."

Pleiten voor meer betrokkenheid
Concluderend is er voor veel OR-en nog een duidelijke slag te maken, aldus Cintea: "Gemeentelijke organisaties zijn hiërarchisch georganiseerd en `het politieke primaat' versterkt deze hiërarchie als het gaat om wie het waarover voor het zeggen heeft. Veel OR-en bij gemeenten worden niet of nauwelijks aangesloten op de informatie die bij het College en de Raad wel degelijk beschikbaar is. Waarom zou alleen `de Politiek' mogen besluiten over de aard van de voorgenomen bezuinigingen? De gemeentelijke organisatie en de burgers en bedrijven ervaren toch direct de consequenties ervan? In de enquête geeft een ruime meerderheid van de OR-leden aan dat zij geen of in zeer beperkte mate invloed kunnen uitoefenen op het bezuinigingsproces. Slechts 34 procent van de OR-respondenten zegt op verzoek van de WOR-bestuurder of op eigen initiatief voorin het beleidsproces te zitten. Hier is dus nog duidelijk winst te boeken voor de OR-en in de Nederlandse gemeenten."

Het volledige onderzoeksrapport is te downloaden via www.cintea.nl (onder Medezeggenschap).

Voor vragen kunt u contact opnemen met adviseur Drs. Peter Heijmann van Cintea via 033 465 4026 of info (@) cintea.nl. Cintea is een groep van zelfstandige trainers, coaches, mediators en adviseurs die samenwerkt vanuit verschillende disciplines. Ze zijn gespecialiseerd in Medezeggenschap en zetten hun kwaliteiten in om mensen en organisaties in beweging te brengen.
---