Gemeente Utrecht

2010 SCHRIFTELIJKE VRAGEN
129 Vragen van de heer M.E.J. Eggermont
(ingekomen 26 oktober 2010
en antwoorden door het college verzonden op 23 november 2010)

Steun van burgemeester aan oprichting nieuwe brancheorganisatie Brandweer?

Met de kop "NVBR brengt veiligheid brandweer in gevaar", kwam vandaag in het nieuws dat de vakbonden die brandweerlieden vertegenwoordigen aan het veiligheidsberaad hebben voorgesteld om een nieuwe brancheorganisatie op te richten. Volgens de vakbonden neemt de brancheorganisatie NVBR al jarenlang klachten over het communicatiesysteem C2000 niet serieus en luistert zij niet naar de problemen van de achterban.

De directe aanleiding is het voorstel om 4-mansbemanning op een tankautospuit (TAS4) in te voeren. Volgens de brandweerlieden is de invoering van TAS4 onverantwoord. Daarnaast willen de brandweerlieden dat de brancheorganisatie harder verzet biedt tegen bezuinigingen.

De brancheorganisatie NVBR wordt gekarakteriseerd als een organisatie die alleen de top van de brandweerwereld vertegenwoordigt en niet de mensen van de werkvloer, die zich onbegrepen en ongehoord voelen.

Naar aanleiding van dit nieuws heeft de SP de volgende vragen aan burgemeester Wolfsen, voorzitter van de veiligheidsregio Utrecht:


1. Kent u de klachten van de brandweerlieden over de brancheorganisatie NVBR?

Nee. Vanuit onze regio herken ik mij niet in de klachten.


2. Herkent u de karakterisering dat de NVBR, als dat zij alleen de top van de brandweerwereld vertegenwoordigt en niet de mensen van de werkvloer?

Nee. De NVBR is dé branchevereniging voor de gehele brandweer.


3. Bent u bereidt om de oprichting van een nieuwe brancheorganisatie, die beter luistert naar de vakmensen op de werkvloer, te ondersteunen in het veiligheidsberaad? Bent u bereid hierover contact op te nemen met minister Opstelten?

Nee. De vraag suggereert dat de mensen op de werkvloer niet vertegenwoordigd worden door de NVBR. Voor alle duidelijkheid, de NVBR is dé branchevereniging voor Brandweer Nederland. De NVBR is geen vakbond.


4. Als u niet bereid bent om de oprichting van een nieuwe brancheorganisatie te steunen, op welke wijze bent u bereid om initiatieven te nemen zodat het vertrouwen van de werkvloer in hun brancheorganisatie kan worden hersteld?

Binnen onze veiligheidsregio is de medezeggenschap in de vorm van een OR en GO goed georganiseerd. Hiermee zijn de bonden betrokken bij ontwikkelingen in onze regio.Landelijk is het Veiligheidsberaad van mening dat het zeer nuttig is als de vakbonden en de NVBR in gesprek gaan met elkaar. In deze tijden is het van belang dat de brandweer eensgezind optreedt.


5. Bent u bereid tot een moratorium op de invoering van TAS4 totdat het vertrouwen van de brandweerlieden in de NVBR is hersteld, zo nee, waarom niet?

Nee. In het college heeft een zorgvuldige afweging plaatsgevonden binnen de kaders van de Wet Veiligheidsregio's die per 01-01-2010 van kracht is geworden.


-----------------------
Het veiligheidsberaad is het overkoepelend orgaan van alle voorzitters van alle veiligheidsregio's en de minister van Veiligheid. Burgemeester Wolfsen neemt als voorzitter van de veiligheidsregio Utrecht deel aan dit orgaan.

---- --