Provincie Noord-Brabant

|Openbare besluitenlijst              |
|Vergadering Gedeputeerde Staten d.d. 23 november |
|2010                       |

1. Aanpassing Idopregeling Om zo veel mogelijk subidie-aanvragen voor Idops te kunnen honoreren, stellen Gedeputeerde Staten voor om het maximum subsidiebedrag per aanvraag vast te stellen op E750.000, waar dat eerder een miljoen was. Als hiermee ingestemd wordt, kunnen alle 41 aanvragen die voor 1 juni binnen waren een subsidie ontvangen. Een andere voorgestelde wijziging is het versoepelen van de uitvoeringstermijn van de projecten. Zo is het voor gemeenten mogelijk om de termijn met mamimaal een jaar te verlengen, mits het verzoek voldoende gemotiveerd is.

2. Onderhoud verkeersmanagementsysteem Het onderhoud aan het verkeersmanagementesysteem op de N629 tussen Dongen en Oosterhout willen Gedeputeerde Staten door Siemens laten doen. Siemens heeft dit systeem ontwikkeld en was verantwoordelijk voor het plaatsen en het onderhouden van het innovatieve systeem tot 2012. Voor de nog resterende tijd is het niet wenselijk een andere opdrachtnemer te selecteren, omdat dit gaat leiden tot onoverkomelijke technische problemen met de apparatuur en de diverse componenten die daaraan gekoppeld zijn. Daarom wordt gebuik gemaakt van een uitzonderingsbepaling in het inkoopbeleid. GS stelt ook voor een nadere evaluatie van het systeem te laten doen, waarbij specifiek de voortzetting van het systeem na 2012 aan de orde moet komen.

3. Partnerschap Eures Scheldemond Brabant gaat samenwerken met provincie Zeeland en de Belgische provincies Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen in het partnerschap Eures Scheldemond. De provincie kan hiermee knelpunten en kansen signaleren en oplossen rondom grensoverschrijdend verkeer van werknemers. Ook wordt de arbeidsbemiddeling verbeterd tussen de regio's, zoals vacatures, het aanbod van beroepsopleidingen, matching vraag en aanbod. De kaderovereenkomst hiervoor wordt getekend voor de periode 2011-2013.

4. Subsidieregeling water GS hebben de Subsidieregeling water Noord-Brabant vastgesteld. Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor venherstel, vernieuwende waterbesparende projecten (bij industriële grondwateronttrekkers) en de ontwikkeling van alternatieven in de openbare watervoorziening. Subsidieaanvragen voor venherstel zijn in te dienen tot uiterlijk 15 december van dit jaar.

5. Integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur Bij de afgifte van milieuvergunningen voor afval- en vuurwerkinrichtingen past de provincie de wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (BIBOB) toe. Dat blijft gelden bij de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO). GS hebben de BIBOB- beleidslijn aangepast aan de Wabo die op 1 oktober in werking trad.

6. World Class Maintenance Gedeputeerde Staten willen E3 miljoen bijdragen aan de activiteiten van het programmabureau World Class Maintenance. Dit bureau is op 18 november geopend in Breda en heeft tot doel om vraag en aanbod van technisch personeel in de toekomst op elkaar af te stemmen. De provincie wil hiermee de (West-) Brabantse economie versterken, met name de onderhoudsindustrie. De bijdrage van de provincie is onder voorbehoud van goedkeuring van Provinciale Staten. Zij bespreken dit naar verwachting op 10 december a.s.

7. Leningen en gemeenschappelijke regelingen De provincie heeft geen leningen of uitzettingen bij een aantal gemeenschappelijke regelingen, waar de provincie aan deel neemt. Dat antwoorden Gedeputeerde Staten op vragen van de heren Coonen en Van Oord van de provinciale CDA Statenfractie. Deze hadden opgemerkt dat de gemeenschappelijke regelingen niet beschikken over een treasury-statuut.

8. Regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) De vier Brabantse regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) kunnen pas op 1 januari 2013 van start gaan. Dat is realistischer dan 1 januari 2012, zoals 'Den Haag' aanvankelijk wilde. Doordat het nieuwe kabinet wil korten op het Gemeente- en Provinciefonds is bovendien de beoogde kwaliteitsverbetering waarschijnlijk niet langer haalbaar. Dat schrijven GS in een brief aan minister Schultz van Haegen (Infrastructuur & Milieu), waar Brabant de minister informeert over de stand van zaken met betrekking tot het opzetten van de RUD's.

9. Verordening Ruimte Noord-Brabant De Verordening Ruimte wordt aangevuld met criteria voor de toepassing van de tijdelijke regeling om intensieve veehouderijen te verplaatsen. Dit staat in het voorstel van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten. Daarmee geeft het college gevolg aan een toezegging aan Provinciale Staten. Ook wordt een aanpassing van de verordening voorgesteld om de verplaatsing van veehouderijen in Woensdrecht, Etten-Leur, Geertruidenberg en Grave mogelijk te maken. Tot slot wordt op verzoek van de Statencommissie Ruimte & Milieu een regeling voorgesteld die een ontheffing mogelijk maakt voor uitbreidingen van bestaande intensieve veehouderijen die voor 20 maart 2010 al vergevorderde plannen hadden.