Gemeente Utrecht

2010 SCHRIFTELIJKE VRAGEN
116 Vragen van de heer D. Hoek
(ingekomen 16 september 2010
en antwoorden door het college verzonden op 23 november 2010)

Na overleg met de omwonenden heeft de CDA-fractie geconstateerd dat er over het volume van de nieuwbouw van het Leger des Heils aan de Oudwijkerveldstraat verschil van mening is. Het plan van de omwonenden getuigt van een grote anticiperende inzet van de buurtbewoners. Het aangepaste bouwplan van het Leger des Heils komt al voor en groot deel tegemoet aan het bezwaar van het te grote bouwvolume, maar stuit nog op onoverkomelijke bezwaren.

Naar aanleiding daarvan stelt de CDA-fractie de volgende vragen :

Over de bouwplannen.

Het verschil van mening over het volume van de bouw lijkt overbrugbaar. In plaats van 22 zouden er 20 kamers moeten komen met een oppervlakte niet van 13,5 maar van 15 m2.


1. Is het College voornemens om toch een bouwvergunning af te geven, waardoor er een permanente overlast voor de buurt ontstaat?

De huidige opvang capaciteit van de voorziening aan de Oudwijkerveldstraat is 36 plaatsen groot. Het plan voor nieuwbouw van het Leger des Heils omvat 34 opvangplaatsen als ook het alternatieve plan van de buurt. De overlast zal door de nieuwbouw naar verwachting niet toenemen. Omwonenden en Leger des Heils hebben op 7 januari 2010 een Leefbaarheidscontract getekend, waarin wordt afgesproken hoe overlast voorkomen en beperkt wordt en hoe daarover tussen omwonenden en Leger des Heils overleg wordt gepleegd.


2. Heeft u getoetst of er bij een geringere bouwvolume sprake is van een ontoereikende exploitatie voor het LdesH?

Ja. Het Leger des Heils heeft naar aanleiding van het ontwerptraject dat begin dit jaar door en met omwonenden is doorlopen een nieuw ontwerp ingeleverd. Dit is in omvang geringer is dan het oorspronkelijke ontwerp, maar het programma past er wel in zijn geheel in en het is ook exploitatietechnisch gezien haalbaar. Bij een verdere afname van het aantal plaatsen zal er een exploitatietekort ontstaan.


3. Kunt u aangeven wanneer het College een besluit hieromtrent neemt?

Het college heeft op 26 oktober 2010 het besluit genomen om een bestemmingsplanprocedure te starten voor het nieuwbouwplan van het Leger des Heils. De Commissie Stad en Ruimte is hierover bij brief van gelijke datum geïnformeerd.

Over de wijkparticipatie

Dit College geeft aan dat het fundament onder het Collegeprogramma onder andere is " dat op creatieve wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de participerende democratie".

5. Bent u het met ons van mening dat de omwonenden door hun positieve en constructieve opstelling volledig voldoen aan de door dit College gewenste wijze van participatie?

Ja. Het traject dat vanaf begin dit jaar met omwonenden is doorlopen en waarin omwonenden een alternatief ontwerp maakte voor de nieuwbouw van het Leger des Heils, is een constructief proces geweest. De omwonenden hebben zich positief en constructief opgesteld.

6. En dat daarom tegemoet gekomen dient te worden aan de uiterst redelijke bezwaren die geuit zijn over het bouwplan en het bouwplan van het Leger des Heils dus aangepast zou moeten worden?

Een positieve en constructieve opstelling is geen garantie voor een automatische acceptatie van alle voorstellen die door omwonenden worden gedaan. Het programma van het Leger des Heils kon niet in zijn geheel en niet efficiënt ingepast worden in het alternatieve plan van de buurt. Het Leger des Heils heeft desondanks besloten om een nieuw plan te maken dat op een groot aantal punten tegemoet komt aan de bezwaren van de buurt.

7. Is het College zich bewust van het feit dat de permanente overlast vanwege verminderde lichtinval zal leiden dat een claim voor planschade?

Nadat het plan/besluit onherroepelijk is geworden geldt altijd dat er de mogelijkheid is tot het indienen van een schadeclaim bij het college van burgemeester en wethouders. Deze zal op de gebruikelijke wijze in behandeling worden genomen, waarbij wordt gekeken er sprak is van waardevermindering van de woning. : Dit wordt beoordeeld op grond van art. 6.1 Wet ruimtelijke ordening en de planschadeverordening 2009, nadat door het college advies is ingewonnen bij een onafhankelijke adviseur.

8. Is het verlenen van de vergunning door de Gemeente gebonden aan een langdurige garantie ten behoeve van de omwonenden van een beperking van de overlast die wordt veroorzaakt door de cliënten?

De bouwvergunning kan niet afgegeven worden onder de voorwaarde van de garantie dat overlast niet zal optreden. Wettelijk is dat niet mogelijk. Om overlast bespreekbaar te maken, in te perken en te voorkomen is met omwonenden een Leefbaarheidscontract opgesteld en ondertekend. Dit contract en de afspraken die daarin staan over de wijze van overleg tussen Leger des Heils en omwonenden is het juiste en in de Utrechtse praktijk bewezen instrument waarmee overlast aan de woonomgeving beperkt en voorkomen kan worden.

---- --