Gemeente Utrecht


Toelichting op besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Persbericht
'Doorlichting vergunningen niet-commerciële horeca'

Persbericht
'Gemeente start proef terugkeer dakloze Polen'

Collegeberichten


1 Meer subsidie voor beveiligen bestaande koopwoningen Het college van b en w heeft ¤150.000,- gereserveerd om hett politiekeurmerk Veilig Wonen ook het komende jaar uit te kunnen reiken. Dit jaar zijn er vijfhonderd woningen beveiligd en dankzij de subsidieregeling kunnen ook in 2011 weer zo'n vijfhonderd bestaande koopwoningen inbraakwerend gemaakt worden. Vooral oudere koopwoningen hebben een achterstand op het punt van inbraakwering. De subsidieregeling draagt bij aan het inlopen van de achterstand op dit punt.

Inbraakwerende maatregelen uitgevoerd volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen verminderen de kans op een geslaagde woninginbraak met 90 %. Het uitgangspunt van de regeling is dat een eigenaar zelf contact opneemt met een erkend beveiligingsbedrijf naar keuze. De gemeente verzorgt de administratieve afhandeling. De gemiddelde investering per woning bedraagt ¤ 800,-; de geemeente draagt één derde deel bij in de kosten. Voortzetting van de subsidieregeling betekent niet alleen verbetering van veiligheid maar ook een stimulans voor kleinschalige bedrijvigheid. De werkgelegenheid voor kleinere timmer- en onderhoudsbedrijven is door de regeling gestimuleerd.

Onder het motto 'Utrecht veilig, dat doen wij samen!' werkt het college nauw samen met bewoners, de politie , het OM en de corporaties om woninginbraken terug te dringen. Corporaties voeren een inhaalslag uit en ook bij nieuwbouw door ontwikkelaars zijn de afspraken strikter zodat meer woningen met het PKVW certificaat worden opgeleverd. Het college heeft de ambitie om in 2011 de woninginbraak terug te dringen met 8 % ten opzichte van 2006. Het stimuleren van preventiemaatregelen past daarbij.

Zie website www.utrecht.nl/pkvw

Meer informatie: Erlijn Mulder, 030 - 286 11 48


2 Aanpassing Compu4school
Sinds 2006 verstrekt de gemeente aan toekomstige brugklassers met een U-pas een gratis computer met printer en een éénmalige bijdrage van ¤100,- voor een internettaansluiting. Omdat Compu4school nu al meer dan vijf jaar bestaat, wordt de regeling aangepast. Tot nu toe werd per gezin maximaal één computer verstrekt. Nu zijn de eerste verstrekte computers verouderd en komt het voor dat in een gezin opnieuw een brugklasser in aantocht is. Voor deze gezinnen is het mogelijk om opnieuw een computer aan te vragen. Voorwaarde hiervoor is dat de eerder verstrekte computer minimaal vijf jaar oud is en er opnieuw een kind is dat aan het voortgezet onderwijs begint. Er wordt niet opnieuw geld verstrekt voor een internetaansluiting.

De gemeente wil dat alle kinderen goed mee kunnen doen in het onderwijs. Computers spelen daar een belangrijke rol in. Per jaar worden via Compu4school ongeveer 350 computers verstrekt; inmiddels zijn dat er in totaal bijna 1.800.

Meer informatie: Sylvia Borgman, 030 - 286 10 55


3 Klimrek en meer groen bij Waterwinpark
Het terrein voor het pompstation in het Waterwinpark kan opnieuw ingericht worden met meer groen en een groot klimrek. Het college van b en w heeft hiervoor een ontwerp-Stedenbouwkundig Plan vastgesteld voor een speelvoorziening in Terwijde. Het college komt hiermee tegemoet aan vragen van bewoners voor meer groen en het plaatsen van een klimrek in het Waterwinpark. Ook Vitens, de eigenaar van het terrein, is akkoord gegaan met de herinrichting. Bewoners hebben de mogelijkheid zienswijzen in te dienen en zijn inmiddels geïnformeerd door het wijkbureau Leidsche Rijn.

Meer informatie: Erlijn Mulder, 030 - 286 11 488


4 Nieuwbouw dertig appartementen op de hoek Hindersteinlaan/Albert Schweitzerlaan in Vleuten Op de hoek Hindersteinlaan/Albert Schweitzerlaan in Vleuten kunnen dertig appartementen voor senioren en mensen met een zorgbehoefte gebouwd worden. Het college heeft vandaag hiervoor het ruimtelijk kader vastgesteld. Er is in Vleuten grote behoefte aan huurappartementen voor senioren en mensen met een zorgbehoefte. Groenrand Wonen en de Zuwe groep zullen op deze locatie gaan bouwen. Een woonzorgcomplex, waarbij het wonen voorop staat en de zorg op afroep beschikbaar is. De locatie op de hoek Hindersteinlaan/Albert Schweitzerlaan is uitermate geschikt voor de doelgroep omdat het op korte afstand ligt van alle voorzieningen en hulpinstanties die nodig zijn voor deze categorie bewoners. De appartementen komen op de locatie van het bestaande gebouw van Zuwe zorg en het terrein tussen dit gebouw en de hoek Hindersteinlaan/Albert Schweitzerlaan. Het oorspronkelijke plan uit 2004 ging uit van handhaven van het gebouw van Zuwe en de bouw van koopappartementen. Het gebouw van Zuwe is echt er verouderd en niet geschikt voor het gewenste programma.

Meer informatie: Erlijn Mulder, 030 - 286 11 48