Provincie Friesland

PERSBERICHT

Datum: 23 november 2010

Fries investeringsprogramma landelijk gebied loopt goed

Het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (pMJP) 2007-2013 loopt goed.

De eerste drie jaar van het zevenjarige programma is 36 procent van de middelen besteed. Daarbij is veel betaald met rijksgeld. Het provinciale geld is daarmee in de eerste jaren relatief ontzien. Dit betekent dat de provincie de komende jaren met dit provinciale budget zeker kan blijven investeren in de leefbaarheid van het Friese platteland.

Het pMJP voorziet in een duidelijke behoefte. Dat is de conclusie van twee uitgevoerde evaluaties over de periode tot 2010. De eerste evaluatie ging over de verantwoording van rijksgeld, de tweede over de verantwoording van provinciaal geld. Het pMJP heeft als doel om een mooier, leefbaarder en duurzamer landelijk gebied te maken. Daarvoor wordt jaarlijks 150 miljoen euro geïnvesteerd. In januari 2011 praten Provinciale Staten over de evaluatie van de verantwoording van het provinciaal geld.

Achtergrond pMJP

In december 2006 hebben Provinciale Staten het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (pMJP) vastgesteld. Aanleiding was de overdracht van rijkstaken naar de provincie op het gebied van Landbouw, Natuur, Water, Bodem, Recreatie, Landschap en (later) Leefbaarheid. Met de overdracht van taken kwam het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) tot beschikking van de provincie. De provincie heeft daar haar eigen middelen, waaronder alle provinciale budgetten die voor plattelandsontwikkelingen beschikbaar waren, aan toegevoegd. Deze eigen middelen zijn gebundeld in het Frysk Ynfestearringsbudzjet Lânlik Gebied (FYLG).
Provincie Friesland