Rijksoverheid


23 november 2010

NZa*rapport rechtmatigheid uitvoering Zorgverzekeringswet

Geachte voorzitter,

Hierbij bied ik u het samenvattend rapport "Rechtmatigheid uitvoering Zorgverzekeringswet (Zvw) 2009. Onderdeel vereveningstaken en Compensatie eigen risico (CER)" van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan. In deze brief geef ik in het kort de voorlopige conclusies van de NZa weer. Het samenvattend rapport is dit jaar voor het eerst in twee delen gesplitst om eerder te kunnen publiceren en daarmee de actualiteitswaarde te verhogen. Het eerste deel van dit rapport heeft ondermeer betrekking op de acceptatieplicht, verbod op premie differentiatie en de zorgplicht en heeft u ontvangen met de brief van mijn ambtsvoorganger van 3 september jl.
In dit tweede deelrapport komt de uitvoering van de vereveningstaken door de zorgverzekeraars en de uitvoering van de Compensatieregeling eigen risico door het CAK aan de orde. Het rapport betreft de voorlopige conclusies van het verantwoordingsjaar 2009. De definitieve conclusies zullen worden weergegeven in het rapport dat in 2011 wordt uitgebracht.
Voorlopige bevindingen
Over de periode 2006*2009 is verbetering zichtbaar in de uitvoering van de vereveningstaken door zorgverzekeraars. Zo is de kwaliteit van de vereveningsopgaven verbeterd. Verder geeft de NZa aan dat zorgverzekeraars in het algemeen hun (statistische) risicoanalyse en formele controlesystemen goed hebben opgezet. Dit geldt ook voor de materiële controles: de controleplannen zijn goed opgezet. De NZa meent echter ook dat de uitvoering van deze plannen te traag verloopt en dat zorgverzekeraars onvoldoende acties nemen op basis van de uitgevoerde statistische analyses. Dit behoeft verbetering. Een mogelijke belemmering hiervoor is sinds juli 2010 weggevallen. Toen trad een ministeriële regeling in werking op basis waarvan de zorgverzekeraars bij het verzamelen van informatie voor materiële controle niet meer aan elke verzekerde vooraf toestemming hoeven te vragen. De NZa geeft aan in 2011 intensiever toezicht te gaan houden op de realisering van de verbeterpunten. In het toezicht op de opgave van de betalingsachterstanden van de nominale premie heeft de NZa vrij veel fouten geconstateerd. Zodra het totaalbeeld over alle zorgverzekeraars beschikbaar is, zal de NZa in het licht van de regelgeving omtrent de wanbetalers, bezien of en zo ja, welke consequenties daaraan dienen te worden verbonden.
Ten slotte constateert de NZa met betrekking tot de risicoverevening dat de kostenverantwoording van GGZ*zorg met onzekerheden is omgeven. Dit wordt met name veroorzaakt door de invoering van de DBC's in 2008 waardoor historische gegevens ontbreken. De NZa verwacht dat deze onzekerheden op termijn zullen verminderen doordat er dan wel gegevens beschikbaar zijn. De NZa geeft aan dat het CAK en de zorgverzekeraars de compensatieregeling eigen risico op een goede wijze hebben uitgevoerd. Het aantal bezwaarschriften dat bij het CAK is ingediend is met 90% afgenomen van 16.000 naar 2.000. Ik vertrouw er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mw. drs. E.I. Schippers