Persbericht

College stelt ondergrondse afvalinzameling in Oud Rijswijk uit

23 november 2010

Het college van B&W heeft besloten om het voorstel voor plaatsing van ondergrondse afvalcontainers in het centrum van Oud Rijswijk terug te trekken en de procedure opnieuw te starten. De reden hiervoor is dat de gevolgde procedure niet meer voor iedereen helder en duidelijk is. Dit komt vooral omdat er geruime tijd zit tussen het besluit om tot ondergrondse afvalinzameling over te gaan en het plan met de locaties waar de containers moeten komen. Daarnaast is in de tussentijd ook de wet - en regelgeving veranderd.

Het college vindt zorgvuldigheid belangrijk en wil heldere toetsingscriteria hanteren en tijdig en duidelijk communiceren met de betrokken bewoners. Daarom laat het college nu een nieuw stappenplan opstellen dat met de bewoners van Oud Rijswijk wordt gedeeld. Hierbij worden ook de voorgestelde locaties opnieuw bekeken.

In 2005 heeft de gemeente Rijswijk met het Masterplan Oud Rijswijk een aantal maatregelen genomen om het historische Oud Rijswijk aantrekkelijker te maken. Doel van dit plan is om de buurt te revitaliseren, waardoor de leefbaarheid en (verkeers-)veiligheid in Oud Rijswijk verder wordt verbeterd.

Onderdeel van het Masterplan is om (net als elders in Rijswijk) over te gaan op ondergronds inzamelen van het huisvuil, waardoor het straatbeeld hygiënischer en mooier wordt. Vuilniszakken en bovengrondse containers verdwijnen immers uit het straatbeeld en het bijplaatsen van huisvuil vindt nauwelijks meer plaats. Daarnaast wordt hiermee ook ruimte gecreëerd voor nieuwe parkeerplaatsen. Ondergrondse afvalinzameling biedt voor de gebruikers het voordeel dat zij zelf op elk gewenst moment hun huisvuil kunnen aanbieden en niet meer afhankelijk zijn van vaste ophaalmomenten.

Het besluit om voor ondergrondse afvalinzameling in heel Rijswijk te kiezen, is al in 2008 genomen. Omdat in Oud Rijswijk de ruimte beperkt is, moest er eerst uitgebreid onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden en zijn er proefsleuven gegraven op de plaats van de beoogde locaties. Daarom kon er pas dit jaar overgegaan worden tot plaatsing van de ondergrondse containers.