Unie van Waterschappen

Stijging waterschapslasten onvermijdelijk door invoering Spoedwet 100 miljoen

Gisteren is in de Tweede Kamer de Spoedwet 100 miljoen aangenomen. Deze Spoedwet 100 miljoen regelt een verschuiving van financiële lasten ten behoeve van de verbetering van dijken van het Rijk naar de waterschappen. De waterschappen nemen ook het bestrijden van muskusratten, die schade veroorzaken aan dijken en waterkeringen, over van de provincie. De waterschappen hebben vorig jaar met hun voorstel 'Doelmatig waterbeheer' een aanzet gegeven om het waterbeheer goedkoper te maken en doelmatiger te organiseren.

Door het in werking treden van deze wet worden de waterschappen op een laat moment met een kostenstijging van ca. 2 procent in 2011 geconfronteerd. De 25 waterschappen bestuderen nu de mogelijkheden om deze kostenstijging op te vangen, zonder een extra tariefsverhoging te moeten afkondigen. Waar beschikbaar, wordt een beroep gedaan op reserves. De waterschapsbesturen kijken ook naar andere mogelijkheden zoals het temporiseren van beleidsambities en efficiencymaatregelen. Per waterschap worden de mogelijkheden bekeken. Volgende maand hopen de waterschappen de definitieve tarieven voor 2011 te melden.

De Unie van Waterschappen is van mening dat door samenwerking kostenbesparingen mogelijk zijn. De besparingen worden onder meer gerealiseerd door een betere samenwerking tussen waterschappen en gemeenten op het terrein van rioolbeheer en afvalwaterzuivering. Doordat de benodigde voorwaarden van de waterschappen om goedkoper te kunnen werken, zoals bij voorbeeld wetswijzigingen, nog niet zijn geregeld per 1 januari 2011, is een aantal waterschappen genoodzaakt om de tarieven te verhogen. Voorzitter van de Unie van Waterschappen Peter Glas: "Wij betreuren dat wij niet, zoals beoogd, onze plannen kunnen invoeren zonder dat de burger dit in de portemonnee voelt. Wij roepen de regering op om haast te maken met de maatregelen die nodig zijn om de plannen voor doelmatig waterbeheer te kunnen uitvoeren."

Bron: Persbericht Unie van Waterschappen