Gemeente Lopik

Besluiten Raadsvergadering Datum: 23 november 2010 GEMEENTE LOPIK
Na de vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lopik worden de belangrijkste besluiten en bespreekpunten toegelicht via een persbericht.

P E R S B E R I C H T
Postbus 50 3410 CB LOPIK Raadhuisplein 1 Tel : (0348) 55 99 55 Fax: (0348) 55 15 88 E-mail: gemeente@lopik.nl

Raad stelt krediet beschikbaar voor huisvestingsprogramma onderwijs 2011 De raad heeft een krediet van 400.000,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het huisvestingsprogramma onderwijs 2011. De dekking van de kapitaallasten van dit krediet worden betrokken bij de behandeling van de Kadernota 2012. Het bedrag is bestemd voor renovatie St. Victorschool. Elk jaar moet het college het huisvestingsprogramma en -overzicht onderwijs opstellen. Het huisvestingsprogramma is de opsomming van voorzieningen die voor goedkeuring in aanmerking komen. In het huisvestingsoverzicht staan de voorzieningen die niet in aanmerking komen en daarom worden afgewezen.

Raad stelt archeologiebeleid gemeente Lopik vast
De raad heeft de nota Archeologiebeleid gemeente Lopik en de bijbehorende beleidskaart vastgesteld als uitgangspunt voor het opstellen van ruimtelijke beleidsplannen, zoals bestemmingsplannen. Per 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (WAMZ) van kracht, waarmee onder meer de Monumentenwet 1988 is gewijzigd. Hierin wordt de verantwoordelijkheid voor archeologische monumentenzorg bij de gemeente gelegd. De gemeente moet bij het vaststellen van bestemmingsplannen rekening houden met bekende en verwachte archeologische waarden. De gemeenteraad heeft op 21 oktober 2008 ingestemd met het ontwikkelen van eigen gemeentelijk archeologiebeleid, inclusief bijbehorend kaartmateriaal, in samenwerking met de gemeenten Oudewater, Montfoort en Woerden. Een gemeentelijk archeologiebeleid biedt een verfijning van de archeologische verwachting tot op perceelniveau en biedt de mogelijkheid afwijkende voorwaarden te stellen aan archeologisch onderzoek. Archeologisch adviesbureau Vestiga BV heeft het beleidsplan opgesteld in samenwerking met de ambtelijke projectgroep van de gemeenten Lopik, Oudewater en Montfoort en de archeologe van de gemeente Woerden. Om tot het uiteindelijke plan te komen, zijn vele overleggen gevoerd met onder andere de provinciaal archeoloog, het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU) en een klankbordgroep, waarin lokale belanghebbende partijen en individuen waren vertegenwoordigd.Daarnaast heeft de gemeenteraad op 23 november 2010 het volgende besluit genomen: Accountantsdiensten 2011-2014 De raad heeft besloten de accountantsdiensten 2011-2014 te gunnen aan Ernst & Young Accountants. Dit accountantskantoor kwam als beste uit de selectie. Lopik, 24 november 2010.