Ingezonden persbericht

Lonen 2011: Werkgeverslasten stijgen met nettoloon mee Lage lonen stijgen relatief meer, werkgeverslasten fors hoger, stelt ADP

Rotterdam, 24 november 2010 ­ Alle Nederlandse werknemers zien hun nettoloon stijgen in 2011. Ze betalen het komende jaar minder belasting ten opzichte van 2010 door een hogere arbeidskorting en lagere belastingtarieven. Werkgevers worden geconfronteerd met hogere lasten door stijgende kosten voor de zorgpremie, de sectorpremie en naar verwachting de pensioenpremie. Dit blijkt uit berekeningen van salaris- en HR-dienstverlener ADP, die maandelijks de salarisstrook van 1,4 miljoen Nederlandse werknemers verzorgt.

De netto loonstijging wordt teniet gedaan door een daling van de koopkracht. Zo stijgen in veel plaatsen de gemeentelijke lasten en worden ouders geconfronteerd met hogere kosten voor de kinderopvang. Ook een toename van de nominale premie voor de Zvw (Zorgverzekeringswet), die rechtstreeks aan de ziektekostenverzekeraar wordt betaald, tempert de netto loonstijging. Zo stijgt de gemiddelde nominale premie van een aantal ziektekostenverzekeraars van 94,62 euro in 2010 naar 105,35 euro in 2011.

Stijgende kosten werkgevers
"De gemiddelde stijging van circa elf euro in de premie voor de zorgverzekering zorgt ervoor dat de vooruitgang op het loonstrookje door belastingverlaging betrekkelijk blijft," zegt Dik van Leeuwerden, manager van het kenniscentrum Wet- en Regelgeving bij ADP Nederland. "De stijgende zorgkosten raken niet alleen de werknemers, maar ook de werkgevers. Naast de nominale premie stijgt namelijk ook de zogenoemde inkomensafhankelijke bijdrage."

Werknemers betalen deze bijdrage via het loon, maar wettelijk is geregeld dat werkgevers dit bedrag één op één moeten vergoeden. De maximale vergoeding stijgt met 250,77 euro per jaar. Dit maximum wordt bereikt bij een jaarloon van 33.427 euro. Bij een bedrijf met driehonderd werknemers betekent dit al snel een extra werkgeversbijdrage van meer dan 75.000 euro. Dit bedrag is weliswaar fiscaal aftrekbaar voor de onderneming, maar leidt per saldo toch tot een stijging van de werkgeverslasten.

De stijging van de zorgpremie is niet de enige lastenverzwaring waar werkgevers mee worden geconfronteerd. Pensioenfondsen hebben hun premies nog niet bekend gemaakt, maar het ligt in de lijn der verwachting dat deze zullen stijgen. Ook de zogenoemde sectorpremie stijgt fors.

Sectorpremie
Werkgevers betalen sectorpremie om de werkloosheidsuitkeringen mede te financieren. Deze premie verschilt per sector. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de premies op voorstel van het UWV inmiddels vastgesteld. Enkele zaken springen er uit. Stukadoorbedrijven gaan 2,48% betalen in plaats van 0,96%, ruim 1,5 keer zo veel als in 2010. De premies in Zakelijke Dienstverlening III (onder meer effectenhandelaren, incassobureaus en journalistiek) gaan van 1,43% naar 2,36%, een premiestijging van 65%. De premie in de Bouwsector stijgt met 59% van 0,88% naar 1,4%. De premie voor de Grafische Industrie gaat van 1,55% naar 2,45%, een stijging van 58%. De sectorpremies worden nog eens verhoogd met de zogenoemde uniforme opslag kinderopvang, omdat werkgevers worden geacht een deel van de kosten van kinderopvang voor hun rekening te nemen. Deze opslag is 0,34%.

Voor een werkgever in de sector zakelijke dienstverlening III met 25 werknemers die allemaal een loon verdienen van 50.000 euro, betekent dit alles een kostenstijging van bijna twaalfduizend euro. In 2011 bedragen de werkgeverskosten voor de sectorpremie namelijk 33.274 euro* , waar dit in 2010 een bedrag van 21.556 euro was.


* 2,7% (2,36% + 0,34%) over 49.296 euro (maximale premieloon) x 25 = 33.274 euro

Meevaller voor werkgevers is dat de bijdrage aan het arbeidsongeschiktheidsfonds met 0,6% daalt van 5,7% naar 5,1% en dat de bijdrage aan de arbeidsongeschiktheidskas daalt van 0,07% naar 0%.

Nettoloon stijgt
De eerste loonstrook van 2011 geeft een positief beeld voor werknemers. Alle Nederlandse werknemers zien hun nettoloon stijgen in 2011. De lagere inkomens gaan er procentueel het meest op vooruit. De grootste stijging is te zien bij een brutoloon van rond de 1.500 euro per maand. In dat geval stijgt het nettoloon het nieuwe jaar met 0,91% (11,34 euro) ten opzichte van 2010. Werknemers met een modaal inkomen (2.546 euro bruto per maand) ontvangen komend jaar netto 9,34 euro meer. Dit laatste is een stijging van 0,52%. Werknemers die twee keer modaal verdienen (bruto 5.092 euro) gaan er netto 15,45 euro op vooruit, een stijging van 0,48%.

De nettolonen stijgen minder naar mate ze hoger worden. Met name bij werknemers met een brutoloon van 4.250 euro per maand is een dip te zien: zij gaan er netto 5,83 euro op vooruit, een stijging van 0,21%. Deze dip in netto loonstijging komt omdat voor inkomens tussen de 44.100 euro en 50.200 euro de arbeidskorting weer stapsgewijs wordt afgebouwd. De maximale korting van 77 euro is bij een brutoloon van 4.250 euro per maand bereikt.

Een overzicht van de netto loonontwikkeling van 2011 versus 2010 vindt u op de website van ADP.

Werkkostenregeling
Naast stijgende kosten, krijgen werkgevers te maken met een andere forse verandering in de belastingwetgeving. Vanaf 2011 wordt de zogenoemde 'werkkostenregeling' geïntroduceerd. Met de invoering van deze regeling kunnen werkgevers vanaf 1 januari overstappen op een nieuwe regelgeving voor belastingvrije vergoedingen aan werknemers. Zij kunnen dan maximaal 1,4% van het totale fiscale loon (de zogenoemde 'vrije ruimte') besteden aan zaken als een kerstpakket, laptop of een fiets van de zaak, ongeacht of daarin een beloningsaspect is opgenomen. Over vergoedingen en verstrekkingen buiten deze vrije ruimte wordt 80% belasting geheven. Van 2011 tot en met 2013 geldt een overgangsrecht. Vanaf 2014 is de nieuwe regeling verplicht.

"Werkgevers moeten met de werkkostenregeling goed in kaart brengen of de verstrekte vergoedingen binnen de 1,4% van de totale loonsom blijven," aldus Van Leeuwerden. "Daarmee zorgt de werkkostenregeling voor veel bedrijven in eerste instantie niet voor de beloofde administratieve lastenverlichting. Een van de gevolgen is dat ze moeten kiezen wat ze wel en wat ze niet vergoeden aan werknemers. Dit kan grote gevolgen hebben voor de secundaire arbeidsvoorwaarden, maar zeker ook voor de administratieve organisatie van een bedrijf." Volgens Van Leeuwerden geven veel werkgevers aan eerst de kat uit de boom te kijken en van het overgangsrecht gebruik te maken.

Over de loonberekeningen
Bovenstaande berekeningen betreffen met name het directe effect van de wijzigingen in belastingtarieven en heffingskortingen op de loonstrook. Indexering, inflatiecorrectie en loonsverhogingen zijn hierin niet meegenomen. Ook loonstijgingen als gevolg van nieuwe CAO's en bedrijfsspecifieke regelingen, alsmede de nog te bepalen pensioenpremies voor 2011, zijn niet meegenomen in bovenstaande berekeningen.

Beeldmateriaal
Beschrijving: cid:image005.jpg@01CB8711.7D02A430
Beschrijving: cid:image006.jpg@01CB8711.7D02A430

Bovenstaande afbeeldingen zijn in hoge resolutie te downloaden door op de afbeelding te klikken.

ADP Nederland

1,4 miljoen werknemers in Nederland krijgen iedere maand hun loonstrook van ADP Nederland BV. ADP Nederland is al meer dan vijftig jaar salaris- en HR-dienstverlener voor bedrijven, overheden, non-profitorganisaties en zorginstellingen. Anno 2010 is het bedrijf met een omzet van 94 miljoen euro een van de grootste spelers in zijn sector. De salaris- en HR-dienstverlener heeft vestigingen in Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Amsterdam. Circa 650 medewerkers maken zich sterk voor het verlenen van ADP Outservice: het effectief en efficiënt ondersteunen of zelfs uit handen nemen van processen voor de klant, de overtreffende trap van outsourcing en service. Wereldwijd is ADP met een omzet van negen miljard US$ marktleider in geïntegreerde oplossingen voor salarisverwerking, personeels- en excassoadministratie en HR-vraagstukken. ADP beschikt over de (SAS70) type 2-mededeling, onontbeerlijk voor bedrijven die willen voldoen aan de Sarbanes-Oxley-wetgeving. ADP heeft daarnaast een Triple A rating. Meer informatie staat op www.adp.nl.

Dit bericht leest u online op: http://www.adp.nl/nieuws/2010/11/23-lonen-2011-werkgeverslasten-stijgen-met-nettoloon-mee/


Noot voor redactiesIngezonden persbericht