Gemeente Sittard-Geleen


PERSBERICHT

Akkoord over alternatieve uitvoering Grensmaaslocaties

Sittard-Geleen, 23 november 2010 - Het college vaan B en W van Sittard-Geleen en Consortium Grensmaas B.V. hebben overeenstemming bereikt over een alternatieve uitvoering van de Grensmaaslocaties Trierveld bij Schipperskerk en Elba in Grevenbicht.

'De overeenkomst betekent dat de leefbaarheid voor de omgeving tijdens de uitvoering aanzienlijk verbetert', zegt wethouder Peter Geenen. 'We geven als college van B&W daarmee uitvoering aan de wens uit 2007 van de diverse belangenverenigingen en de gemeenteraad. Daarin kregen wij de opdracht om bij de uitvoering van het Grensmaasproject extra aandacht te besteden aan verbetering van de leefbaarheid voor de omgeving'.

De alternatieve uitvoering komt erop neer, dat er in Trierveld voor droge grindwinning wordt gekozen. Daarbij worden zand en grind afgegraven met hydraulische kranen. De grondstoffen worden veredeld in een tijdelijke haven, waarin twee verwerkingsinstallaties op een vaste plek liggen. Oorspronkelijk was er natte grindwinning in Trierveld voorzien, waarbij baggermolens door het gebied zouden varen. Bij die natte grindwinning zou Trierveld tien jaar lang veranderen in een binnenmeer. Bij Elba in Grevenbicht komt geen aparte nevengeul, maar wordt de stroomgeul van de Maas verbreed. Bovendien wordt een klein deel van de puntverontreiniging bij Elba gesaneerd.

De nieuwe uitvoering levert legio voordelen op. Voor Trierveld betekent dit minder geluidshinder, optimale verkeersafwikkeling met gescheiden auto- en fietsverkeer, sanering van de vuilstort aan de Meerveldweg, geen aantasting van de Kingbeek en geen risico op vernatting van de omgeving. De droge grindwinning betekent ook dat Trierveld stukje bij beetje kan worden opgeleverd en deels snel weer gebruikt kan worden voor de landbouw.

In Grevenbicht blijft het Elbagebied in de nieuwe opzet optimaal toegankelijk voor recreanten. Bij de aanleg van een nevengeul zou het gebied het grootste deel van het jaar afgesloten zijn omdat er water in de geul staat. Bovendien ontstaat er minder geluid- en stofoverlast, hoeft de kade niet verlegd te worden en is het niet nodig om de schutterij naar een andere plek te verhuizen.

De gemeente en het Consortium hebben nog een reeks aanvullende leefbaarheidsmaatregelen afgesproken. Zo heeft het Consortium zich onder meer verplicht extra groenvoorzieningen aan te leggen, voor de start van de werkzaamheden de bouwkundige staat van alle woningen in Schipperskerk in kaart te brengen en een bedrag van 200.000 euro ter beschikking te stellen voor eventuele aanvullende leefbaarheidsmaatregelen.

Dit is het resultaat van intensief overleg tussen gemeente en Consortium Grensmaas waarbij ook bewonersdelegaties en belangengroeperingen steeds betrokken zijn geweest.

Omdat de alternatieve uitvoering fors duurder wordt, heeft de gemeente Sittard-Geleen, na een onafhankelijke onderzoek van de kostenramingen van Consortium Grensmaas, ingestemd met een uitbreiding van de ontgravingscontouren met 100 meter in noordelijke en 160 meter in zuidelijke richting.

Om te voorkomen dat bewoners tijdens of achteraf geconfronteerd worden met ingewikkelde procedures en/of problemen krijgen bij de melding van eventuele schades, regelt en betaalt Consortium Grensmaas de 0-metingen van alle woningen in Schipperskerk vóór aanvang van de werkzaamheden.


---
Gemeente Sittard-Geleen