Partij van de Arbeid

Partij van de Arbeid

Den Haag, 24 november 2010

Vragen van het lid Timmermans (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken

over oplopende spanningen in Guinee naar aanleiding van de presidentsverkiezingen van 15 november jl.


1. Kent u de oproep van de International Crisis Group (ICG) aan de internationale gemeenschap actie te ondernemen om een crisissituatie in Guinee te voorkomen?{1}


2. Hoe beoordeelt u de analyse van de ICG over de politieke spanningen in het land?


3. Deelt u de mening van de ICG dat er een rol is weggelegd voor de VN bij het versterken van de stabiliteit in Guinee en het voorkomen van een verdere escalatie van de spanningen?


4. Op welke wijze kan Nederland zowel rechtstreeks als via de EU en andere fora bijdragen aan de-escalatie en conflictpreventie? Bent u bereid daartoe stappen te ondernemen?

PvdA-Voorlichting
Plein 2
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
Tel 070 - 318 2694/2704
l.vdhelm@tweedekamer.nl

{1} International Crisis Group- Conflict Risk Alert: Guinea- 18 November 2010