Provincie Zuid-Holland


Afschot zomerganzen blijft gehandhaafd

Populatie naar aanvaardbaar niveau

De provincie zet met de vaststelling van het Faunabeheerplan zomerganzen Zuid-Holland het in 2007 ingezette beleid voort om de populatie zomerganzen te reguleren tot een niveau waarbij de schade aan landbouwgewassen aanvaardbaar is en waarbij de risico's voor de veiligheid van het luchtverkeer, de volksgezondheid en de flora en fauna minimaal zijn.

Om dit te bereiken is in het nieuwe plan per ganzensoort een streefpopulatie vastgesteld. Het het huidige afschotbeleid wordt voortgezet en het beheer wordt uitgebreid met de bewerking van eieren binnen en buiten natuurgebieden en met het vangen van ganzen.

Naar verwachting neemt de populatie met deze mengeling van maatregelen af.

Door het registreren van toegepaste maatregelen, de ontstane schade en de aantallen ganzen kan het beheer regelmatig worden geëvalueerd en zonodig worden aangepast.