Partij van de Arbeid

Den Haag, 24 november 2010

Vragen van de leden Heijnen en Spekman (beiden PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de nieuwe huisvesting van de provincie Utrecht


1. Kent u het bericht "Provincie Utrecht huist riant, terwijl ambtenaren moeten vertrekken"?{1}


2. Kloppen de feiten over het aantal provinciehuizen en de verbouwingskosten, zoals gepresenteerd in het artikel? Zo nee, wat klopt er niet?


3. Welke financiële risico's loopt de provincie Utrecht met het hebben van momenteel maar liefst 3 provinciehuizen? Vindt u deze verantwoord? Zo niet, wat doet u er aan in het licht van uw toezicht op de provincies?


4. Bent u het met de PvdA-fractie eens dat provinciale besturen in het licht van de voorgenomen bezuinigingen op onder andere de provinciale overheid uiterst terughoudend moeten zijn met investeringen in de huisvesting van provinciale ambtenaren? Zo ja, bent u bereid dit bij de provinciale besturen onder de aandacht brengen? Zo nee, waarom niet?


5. Bent u, analoog aan de wet ARHI, voornemens de Randstadprovincies onder verscherpt financieel toezicht te plaatsen gelet op het Kabinetsvoornemen om deze provincies op te schalen? Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom niet?

PvdA-Voorlichting
Plein 2
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
{1} Volkskrant, 19 november 2010