FNV

FNV: Geen macht Europese Commissie over Nederlandse loonontwikkeling en sociaal beleid.

De vakcentrale FNV is bezorgd over de plannen van de Europese Commissie om sterker in te grijpen in nationale economieën. De FNV vreest dat die voorstellen kunnen leiden tot Europese macht over de vrije onderhandelingen tussen werknemers en werkgevers over arbeidsvoorwaarden in Nederland. Ook dreigt aantasting van sociale verworvenheden in Nederlandse door Brussel. De Europese Commissie dreigt, zonder maatschappelijk debat, sluipenderwijs macht te krijgen die het Verdrag van Lissabon ver te buiten gaan. De FNV roept op tot het voeren van dat debat voordat de macht van Brussel over Nederlands sociaal beleid wordt uitgebreid.

De Commissie stelt voor om zaken te beoordelen als onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarkt, ontslagrecht en sociaal beleid. Brussel zou moeten bepalen hoe die moeten worden aangepast op straffe van een forse boete. Dit zou veel verder gaan dan de verplichting die er nu al is, om te voldoen aan de voorwaarden van het door alle Europese landen afgesproken Stabiliteits- en Groeipact (SGP).

FNV-voorzitter Agnes Jongerius: 'Wij zijn ervoor dat het SGP beter wordt nageleefd. We kunnen daarmee een drama zoals in Griekenland voorkomen. Een stabiele euro is belangrijk voor een open economie als de Nederlandse. Maar het gaat veel te ver als de Commissie macht zou krijgen over de ruimte die wij als Nederlandse vakbonden en werkgevers hebben om te onderhandelen over loon en arbeidsvoorwaarden.'

De FNV vindt dat de voorstellen van de Europese Commissie eenzijdig zijn ingegeven door de zucht naar economische groei. Investeringen in onderwijs, de zorg of het milieu worden door de EC in de voorstellen niet meegewogen. Maar volgens Nederlands' grootste vakcentrale dragen investeringen in deze sectoren óók bij aan de concurrentiekracht van een land.

Inzetten op een vergelijking van concurrentiekracht tussen landen op basis van onder andere de loonontwikkeling, zoals de Europese Commissie nu lijkt te willen, is een heilloze weg. Jongerius:

'Op basis van loonkosten verliezen we het altijd van landen als China en India. Beter is het is het de kwaliteit van arbeid te verhogen. De Commissie zou er goed aan doen te bevorderen dat er wordt ingezet op kennis en (sociale) innovatie.'

De vakcentrale FNV heeft zijn bezwaren over de voorstellen van de Europese Commissie in een brief kenbaar gemaakt aan de vaste commissies voor Financiën en Europese Zaken van de Tweede kamer. In de brief doet de vakcentrale een oproep tot een maatschappelijk debat, voordat de Europese Commissie verregaande bevoegdheden in Nederland krijgt.