Gemeente Amsterdam


maximale veiligheid bij uitgraven

---

College kiest voor maximale veiligheid bij uitgraven Noord/Zuidlijn station Vijzelgracht

24 november 2010
-
David Valentijn Pruijt

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de laatste zes meter van station Vijzelgracht, net zoals bij station Ceintuurbaan, onder verhoogde luchtdruk uit te graven. De keuze voor deze methode is een keuze voor maximale veiligheid. De kosten hiervoor bedragen in totaal 68,3 miljoen euro. In de eindprognose van de Noord/Zuidlijn werd al rekening gehouden met dit risico. Daardoor blijft de prognose van de eindkosten ongewijzigd op 3,1 miljard euro staan. De beoogde start van de exploitatie van de Noord/Zuidlijn is nog steeds oktober 2017, maar deze planning is meer onder druk komen te staan.

Zoals bekend is de afgelopen maanden intensief onderzoek gedaan naar de manier waarop de laatste zes meter van het station Vijzelgracht van de Noord/Zuidlijn afgegraven moet worden. Berekeningen hadden eerder aangetoond dat er door de grote opwaartse druk van het grondwater een kans bestaat dat de bodem opbarst bij het uitgraven van de diepste lagen. Een mogelijk gevolg is dan dat de omliggende panden verzakken. Daarom was in het oorspronkelijke bestek van 2002 het uitgraven onder luchtdruk als uitgangspunt opgenomen.

Geen concessies aan veiligheid

Na de incidenten in de Vijzelgracht is onderzocht wat nodig is om dit station zo veilig mogelijk verder af te bouwen. Om het risico op lekkages te verminderen is er bij de herstart van de werkzaamheden gekozen voor het bevriezen van de kwetsbare plekken in de put. Een groot deel van het station is inmiddels zonder incidenten uitgegraven. Na een grondige analyse en adviezen van experts, een second opinion en toetsing door het Project Commissariaat van Cees Veerman, bleek dat bij de laatste meters van het station niet aan de gestelde veiligheidsvoorwaarden kon worden voldaan. Dit heeft te maken met de mogelijkheden om het grondwater onder het station veilig weg te kunnen pompen. Daarom wil het college toch de diepste lagen onder verhoogde luchtdruk uitgraven. Eric Wiebes, wethouder Noord/Zuidlijn: 'Een veilige afbouw van de lijn is van het grootste belang. Dat dit gevolgen heeft voor tijd en geld is helaas iets waar we niet omheen kunnen.'

Kosten

Het bedrag van 68 miljoen euro is opgebouwd uit directe bouwkosten van 15 miljoen euro, 35 miljoen euro voor tijdsgebonden kosten en 18 miljoen als risicoreservering. Deze kosten worden onttrokken aan de reservering die daarvoor bedoeld is: de zogenaamde Kleine Kans-Groot Gevolg risico's. Deze post is naar aanleiding van het rapport van de Commissie Veerman aan de eindprognose toegevoegd. Het college heeft besloten zowel de kosten als de risicoreservering, dus bij elkaar 68 miljoen euro, te dekken. De hogere kosten die verbonden zijn met het onder verhoogde luchtdruk uitgraven hebben geen effect op de prognose van de eindkosten. Die prognose blijft onveranderd op ruim 3,1 miljard euro staan.

Planning

De extra tijd die het uitgraven onder luchtdruk kost is voor een belangrijk deel opgevangen door de planning kritisch te doorlopen en te optimaliseren. De datum oktober 2017 als start van de exploitatie geldt nog steeds, maar is wel meer onder druk komen te staan. Concreet betekent dit dat de haalbaarheid om in oktober 2017 met de exploitatie van de Noord/Zuidlijn te starten is afgenomen van 85% naar 60%. Wordt volgens de huidige planningssystematiek 85% aangehouden, dan zou deze datum vier maanden opschuiven naar februari 2018. De Dienst Noord/Zuidlijn ziet wel kansen om de haalbaarheid van oktober 2017 weer te verhogen. Er is een speciale taskforce ingericht om de integrale planning van het project kritisch tegen het licht te houden en te optimaliseren.

Voortgang project

Een kort overzicht van de voortgang van de belangrijkste overige werkzaamheden van het project op dit moment. De twee tunnelbuizen tussen Damrak en Rokin zijn succesvol geboord. Tunnelboormachines Gravin en Noortje zijn tegen station Rokin aan geparkeerd.

Totaal is door beide machines ruim 700 meter afgelegd. De voorbereidingen voor het boren vanaf Zuid zijn in volle gang. In het voorjaar worden de nieuwe tunnelboormachines in elkaar gezet en kunnen zij starten met boren richting Rokin. Daarnaast is de zinksleuf onder Amsterdam Centraal bijna uitgebaggerd, zodat de voorbereidingen voor het invaren van het tunneldeel komend voorjaar binnenkort kunnen starten. De overige stations zijn in een vergevorderd stadium. Station Rokin is uitgegraven tot 26 meter diepte. Naar verwachting zal de allerlaatste grond begin 2011 worden weggehaald. In de tussentijd wordt de vloer in fasen gestort. De vriesinstallatie is inmiddels ontmanteld en afgevoerd. Station Ceintuurbaan is in casco gereed. Het afmaken van de ruwbouw wordt nu voorbereid. De stations Buikslotermeerplein, Johan van Hasseltweg en Europaplein zijn in ruwbouw klaar.

Pb-154

Op deze pagina

Geen concessies aan veiligheid
Kosten
Planning
Voortgang project

---