Rijksoverheid


Zie het origineel


Planningsoverzicht ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

ICT&projecten bij de (rijks&)overheid
In de besluitenlijst van de vaste commissie van Binnenlandse Zaken van 11 november wordt verwezen naar vijf brieven die gepland stonden voor het Algemeen Overleg ICT op 29 september 2010, dat is uitgesteld. Hieronder een toelichting op deze brieven. Het kabinet kan zich vinden in de inhoud van deze brieven en wacht daarover het oordeel van de Tweede Kamer af. De volgende Rapportage over de grote ICT*projecten van de rijksoverheid wordt in juni 2011 naar de TK gezonden.

Vernieuwing Rijksdienst
In de besluitenlijst van de vaste commissie van Binnenlandse Zaken van 11 november wordt verwezen naar vijf brieven die gepland stonden voor het Algemeen Overleg Vernieuwing Rijksdienst op 13 oktober 2010, dat is uitgesteld. Het kabinet kan zich vinden in de inhoud van deze brieven.

Brieven over en rapportages van de AIVD
In de besluitenlijst van de vaste commissie van Binnenlandse Zaken van 11 november 2010 wordt (onder 20 en 33) verwezen naar vijf (brieven bij) AIVD*rapporten die deels gepland stonden voor een Algemeen Overleg over Polarisatie en Radicalisering. Het kabinet kan zich vinden in de inhoud van deze brieven en rapportages. Gezien het feit dat de minister van BZK verantwoordelijk is voor de AIVD, wordt de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken het aangewezen gremium geacht om deze specifieke AIVD*rapportages te behandelen.

Hierna treft u in het overzicht hieronder verschillende onderwerpen aan, onder andere de volgende onderwerpen van BZK waar u om een reactie vraagt: Heroverweging Remigratiewet.
Vingerafdrukken in Nederlandse reisdocumenten.
Onrechtmatige bewoning en huisjesmelkerij.
Inburgering.
Woningcorporaties.
Bouwregelgeving.
Stimulering woningbouw.
Woningmarkt.
Ouderen* en studentenhuisvesting.
Energiebesparing gebouwde omgeving.

Planningsoverzicht BZK 2 / 8
24 november 2010

Planning in te dienen stukken bij de Tweede Kamer

Wanneer Titel Wat
November 2010 Jaarrapport Integratie Aanbieding Wetenschappelijk Jaarrapport Integratie Eerste week
december 2010
Dreigend faillissement woningcorporaties Brief met reactie op artikel in Volkskrant 18 november 2010 over dreigend faillissement woningcorporaties (ten behoeve van het algemeen overleg van 8 december 2010).
December 2010

Voortgangsrapportage Veilige Publieke Taak De Kamer ontvangt in week 47 of 48 (2010) de rapportage over de voortgang van het programma Veilige Publieke Taak. December 2010 Beleidsaanpak bevolkingskrimp in het buitenland De Kamer ontvangt in december het Rapport beleidsaanpak bevolkingskrimp in het buitenland.
December 2010 Brief naar aanleiding van diverse toezeggingen met betrekking tot woningcorporaties
Brief met informatie over diverse eerder gedane toezeggingen, over in ieder geval:

* Een onderzoek naar de onrendabele top bij woningcorporaties
* De monitoring van energiebesparing bij corporaties
* De totstandkoming van een nationaal register van commissarissen

* Cijfers met betrekking tot ontwikkeling topinkomens bij woningcorporaties (jaarlijkse rapportage)

* Topinkomens bij kleine woningcorporaties

* Daarbij tevens reactie op rapporten Sectorbeeld realisaties 1009 en Financieel toezichtverslag 2009 van het Centraal Fonds. Tevens de stand van zaken wat betreft eerdere toegezegde analyses inzake de integriteit.
December 2010 Registratie herkomst/etniciteit * Reactie vaste commissie verzoek artikel Groene Amsterdammer inzake registratie Roma

* Kabinetsreactie op Transferinformatiepunt Rotterdam Charlois December 2010 Onderzoek Fetullah Gülen Onderzoek naar de beweging Fetullah Gülen, in het bijzonder de internaten
December 2010 Rapportage samenstelling van adviescolleges.

Planningsoverzicht BZK 3 / 8
24 november 2010
Wanneer Titel Wat

December 2010 Stand van zaken AMvB Experimentenbesluit excellente gebieden en koplopergebied Noord*
Nederland.
De commissie verzoekt de minister de Kamer te informeren over de resultaten om energiezuinige project in Noord*Nederland te ondersteunen
December 2010 Implementatie Europese richtlijn Energieprestatie van gebouwen (EPBD).
In navolging op de voortgangsberichten over het
onderhandelingsakkoord, gaat deze brief over de wijze van implementatie van de herziene EU*richtlijn EPBD. Laatste voortgangsbericht aan TK: SB2009063256 d.d. 30 november 2009.

December 2010 Sancties Energielabel Het aantal energielabels in de koopsector blijft achter ten opzichte van de huursector. In deze brief licht de minister toe hoe de aanwezigheid van het energielabel wordt gehandhaafd en sancties worden toegepast.
December 2010/begin
2011

Wijziging Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte Wettelijke grondslag verschillende waardering huurwoningen met en zonder energielabel
December 2010/begin
2011
Wijziging Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte Invoering mogelijkheid beslechting geschillen uit Wet op het overleg huurders verhuurder door huurcommissie
Eind 2010

Handreiking Ruimte voor Arbeidsmigranten Handreiking met goede voorbeelden op het terrein van de huisvesting en inburgering van arbeidsmigranten uit Midden* en Oost Europa
Eind 2010/begin 2011 Jaarverslag BEW/Evaluatie BEW Brief inzake Wet bevordering eigen woningbezit (BEW) Eerste kwartaal 2011 Brief 'Moslimbroederschap in Nederland' Deze brief is door de minister van BZK toegezegd in het AO 'Islamcongres in Amsterdam' van 20 mei 2010. De brief kan pas worden verzonden wanneer het onderzoek van de AIVD is afgerond. Eerste kwartaal 2011 Huurbrief Brief met de huurparameters per 1 juli 2011 Eerste kwartaal 2011 Eindrapportage Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer
Afronding Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer
Eerste kwartaal 2011 Provinciefonds 2012: Informeren nieuwe verdeling provinciefonds
De Tweede Kamer wordt in januari 2011 per brief geïnformeerd over de herziene verdeling van het provinciefonds die per 1 januari 2012 ingaat. In deze brief wordt duidelijkheid verschaft over hoe de nieuwe verdeling vormgegeven zal worden.
Eerste kwartaal 2011 Survey Integratie Nieuwe Groepen (SING)
Toezending van SCP*rapport inzake specifieke integratiegroepen.

Eerste kwartaal 2011 Toepassing social return bij het Rijk Brief. Toegezegd in brief minBZK dd. 28/1/2010, TK 29 544, nr. Opmerking : Is
toezegging uit WGO, kan er
dus uit

Planningsoverzicht BZK 4 / 8
24 november 2010
Wanneer Titel Wat
225.

Kabinetsstandpunt toepassing social return bij het Rijk in samenwerking met het Ministerie van SZW
Eerste kwartaal 2011 Versnelling realisatie digitalisering documentbeheer Rijk
Brief met bijlage:
Voortgangsrapportage digitalisering documentbeheer Rijk Maart 2011

Evaluatie van de Wet Extern Klachtrecht

Periodieke verantwoordingsinformatie

Eerste kwartaal 2011 Invulling bezuiniging huurtoeslag AmvB wordt voorgehangen Eerste kwartaal 2011 Nieuwe centrale reisdocumenten*administratie (vingerafdrukken in Nederlandse reisdocumenten),
ORRA
Zie het antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Heijnen (PvdA) is aangegeven (TK 2010*2011, nr 456).

Daarbij zal de Tweede Kamer ook het door het Tweede Kamerlid Heijnen gevraagde overzicht ontvangen van de wijze waarop andere EU*lidstaten de EU*richtlijnen met betrekking tot paspoorten en identiteitsbewijzen implementeren in het bijzonder ten aanzien van verificatie van gegevens bij uitgifte en de wijze van opslag van biometrische gegevens.
2011: eerste kwartaal
(onder voorbehoud
van SER advies in
december 2010)
Kabinetstandpunt over SER advies
arbeidsmobiliteit publieke en private sector
De Kamer ontvangt een brief van de minister van BZK, mede namens de minister van SZW en de minister van VWS
Voorjaar 2011 Jaarverslag huurtoeslag Het Jaarverslag wordt in een brief aan de Kamer aangeboden. Voorjaar 2011 Resultaten expertteam particulier
opdrachtgeverschap
Toelichting op de eerste resultaten van het expertteam particulier opdrachtgever.
Voorjaar 2011 Voorstel met betrekking tot nieuwe fusieregels Betreft invulling van toezegging te komen tot aangescherpte fusieregels. Deze zal moeten worden gezien tegen achtergrond van voorstellen inzake een verbeterde Woningwet met betrekking tot woningcorporaties
Voorjaar 2011

Voortgangsrapportage actieplan Krimpen met
Kwaliteit
Rapportage met voortgangsinformatie (interbestuurlijk) én kabinetsreactie op SER*rapport
Voorjaar 2011

Rapportage over de resultaten van project
"Grensoverschrijdende samenwerking" en voorstel
voor de toekomst.
In de brief aan de Tweede Kamer van 23 april 2010 is de toezegging gedaan dat met de afloop van het mandaat van de grensmakelaar en de Task Force GROS, een voorstel wordt gedaan over de toekomstige aanpak van grensoverschrijdende samenwerking.

Planningsoverzicht BZK 5 / 8
24 november 2010
Wanneer Titel Wat
Voorjaar 2011

Voortgang resultaten onderzoek gemeentefonds
eerste fase
De Kamer zal per brief worden geïnformeerd over de voortgang en/of de resultaten
Voorjaar 2011 Evaluatie huisvestingsstelsel Evaluatie Voorjaar 2011

Inzet camera's bij politie Rapportage in samenwerking met Ministerie van V&J

Voorjaar 2011

Veegwet dualisering Wijzigingswet gemeentewet
Juni 2011 Evaluatie gemeentelijke en provinciale rekenkamer (commissie(s))
Onderzoeksrapport
Voor zomer 2011 Rapportage grote ICT*projecten Rapportage Voor zomer 2011 Marokkaans*Nederlandse risicojongeren Aanbieden monitor en informeren over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg van de minister met de gemeenten uit het samenwerkingsverband Marokkaans*Nederlandse risicojongeren Voor zomer 2011 Antilliaans*Nederlandse risicojongeren Aanbieden monitor en informeren over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg van de minister met de gemeenten uit het samenwerkingsverband Antilliaans*Nederlandse risicojongeren Voor zomer 2011 Wijziging Wet op de huurtoeslag Percentages kwaliteitskorting vervangen door grondslag voor regeling daarvan bij AMvB
zomer 2011 Evaluatie Expeditie 2040 (toekomsttraject krimpregio's)
Rapport
Najaar 2011 Onderzoek GGD naar (koran)lessen in moskeeën Resultaten onderzoek GGD naar kindermishandeling tijdens (Koran)lessen in moskeeën in Nederland
Na zomer 2011 Wijziging Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte Grondslag voor introduceren inkomensgrens bij bepaling maximale huurverhoging
Na zomer 2011 Wet betaalbaarheids*heffing huurwoningen Heffing bij verhuurders om de huurtoeslag deels te financieren 2011 * 2012 Vernieuwing Rijksdienst Inzake de voortgang van de taakstelling zal in het voorjaar van 2011 en het voorjaar van 2012 worden gerapporteerd. Ter afronding van de programmatische monitoring en aansturing van het programma VRD zal een afrondende rapportage worden verstuurd.

Planningsoverzicht BZK 6 / 8
24 november 2010
Wanneer Titel Wat

verantwoordelijkheid
VenJ
Wijziging Gemeentewet i.v.m. verankering regierol
gemeente t.a.v. lokale veiligheidsbeleid TK 32
459
Invoeren van de verplichting voor gemeenten tot het vaststellen van een integraal veiligheidsplan
Verantwoordelijkheid
VenJ
Samenvoeging van de politieregio's Gooi en
Vechtstreek en Flevoland TK 32527
Samenvoeging van de politieregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland en oprichting nieuwe politieregio Gooi en Flevoland De Kamer wordt over
enkele weken per
brief geïnformeerd
over het
kabinetsstandpunt.

Wet samenvoeging gemeenten Bussum, Muiden,
Naarden, Weesp TK 32280
Herindeling
De Kamer wordt over
enkele weken per
brief geïnformeerd
over het
kabinetsstandpunt.

Samenvoeging Renswoude, Scherpenzeel en
Woudenberg TK 32241
Herindeling
De Kamer wordt over
enkele weken per
brief geïnformeerd
over het
kabinetsstandpunt.

Samenvoeging gemeenten Bergen, Gennep en
Mook en Middelaar TK 32280
Herindeling
Voor zomer 2011 Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet schadeloosstelling,
uitkering en pensioen leden Europees Parlement,
de Provinciewet, de Gemeentewet, de
Waterschapswet en de Algemene pensioenwet
politieke ambtsdragers in verband met de
rechtstreekse betaling van vergoedingen aan
Wijziging van enkele wetten dat er toe strekt om de cessie van rechten op vergoedingen van politieke ambtsdragers onmogelijk te maken.

Planningsoverzicht BZK 7 / 8
24 november 2010
politieke ambtsdragers TK 32 221
Voor zomer 2011 Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste
Kamer en de Algemene pensioenwet politieke
ambtsdragers in verband met de rechtstreekse
betaling van vergoedingen aan politieke
ambtsdragers TK 32 220
Wijziging van enkele wetten er toe strekken de cessie van rechten op vergoedingen van politieke ambtsdragers (leden Eerste en Tweede Kamer) onmogelijk te maken.
Voor zomer 2011 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de
Grondwet, strekkende tot het opnemen van een
bepaling over de Nederlandse taal en het doen
vervallen van additionele artikelen die zijn
uitgewerkt TK 32 522

Fase nader rapport

Voor zomer 2011
Wijziging van Vreemdelingenwet 2000 ivm
uitbreiding van het gebruik biometrische
kenmerken in de vreemdelingenketen

Voor zomer 2011 Wijziging Vreemdelingenwet 2000 ivm bieden rechtsgrondslag voor afname gezichtsopname en 2
vingerafdrukken met het oog op uitvoering van
Von r. 380/2008. TK 32455

Wijziging Vreemdelingenwet 2000 ivm verruiming
bevoegdheden in het kader van
vreemdelingentoezicht. TK 32 528

4e
nota van wijziging
in voorbereiding

Voor zomer 2011
Wijziging Vreemdelingenwet 2000 ivm nationale
visa e.a. (mvv*wet) TK 31549
Afwijzing verblijfsvergunning na illegaal verblijf Voor zomer 2011 Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten (Nerpe) TK 32 157
Invoering van enkele toezichtsinstumenten gericht op de naleving door decentrale overheden van recht van de Europese Unie

Planningsoverzicht BZK 8 / 8
24 november 2010
Bij val Balkenende*IV
controversieel
verklaard; volgende
stap is verslag TK.
Voor zomer 2011
Huisvestingswet 20.. TK 32 271 Nieuwe regels over woonruimteverdeling Voor zomer 2011 Wijziging Remigratiewet Wijzigingen i.v.m. onder meer leeftijdsverhoging en afschaffen basisvoorzieningen
Voor zomer 2011

Wijziging Wet inburgering Invoering ander leenstelsel