Vrije Universiteit Amsterdam

Uitval allochtone patiëntenbij revalidatiebehandeling


* Startdatum: 03-12-2010


* Tijd: 13.45


* Locatie: Aula


* Titel: Drop-out from rehabilitation in non-native patients with chronic non-specific low back pain


* Spreker: M. Sloots


* Promotor: prof.dr. J. Dekker prof.dr. J.H.B. Geertzen


* Onderdeel: VU medisch centrum


* Wetenschapsgebied: Medisch


* Evenementtype: Promotie

Patiënten met een niet-Nederlandse achtergrond waarvan de revalidatiebehandeling wordt gestopt is twee maal hoger (28.1%) dan onder autochtone patiënten (13.7%). Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Maurits Sloots. De belangrijkste reden voor vroegtijdige beëindiging is dat deze patiënten andere verwachtingen hebben over de inhoud van de revalidatiebehandeling dan hulpverleners. Bovendien komt er vaak geen goede vertrouwensrelatie tot stand en worden communicatieproblemen onvoldoende opgelost.

De laatste decennia wordt een groeiend aantal patiënten met een niet-Nederlandse achtergrond behandeld in de Nederlandse revalidatiesector. De doelstelling van Sloots was het exploreren van barrières in het revalidatieproces voor patiënten met een niet-Nederlandse achtergrond en mogelijke oplossingen hiervoor aan te dragen. Zijn focus lag op onderzoek naar de hoogte en redenen voor uitval uit de revalidatiebehandeling door patiënten met chronische aspecifieke lage rugpijn. Ook onderzocht hij welke oplossingen en strategieën om het zorgproces voor deze patiëntengroep te verbeteren, zijn geïmplementeerd in de dagelijkse praktijk van de revalidatiezorg.

Andere factoren, naast de verwachtingen en communicatieproblemen, die Sloots vond hebben geleid tot uitval: gebrek aan erkenning van de pijnklachten door arts en behandelteam en tegengestelde visies van artsen uit het land van herkomst van de patiënt over de oorzaak en de behandeling van pijn. Minder dan de helft van de revalidatie-instellingen die pijnrevalidatieprogramma's verzorgen heeft een of meer programma-aanpassingen voor patiënten met een niet-Nederlandse achtergrond gerealiseerd. Instellingen die een hoog percentage patiënten met een niet-Nederlandse achtergrond behandelen hadden vaker het pijnrevalidatieprogramma aangepast voor patiënten met een niet-Nederlandse achtergrond dan instellingen met een laag percentage.

Het volledige proefschrift is te downloaden via VU-dare
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam