Belgische Federale Overheid


Eerste Federaal Milieurapport

Datum: 03 december 2010

De minister van Klimaat en Energie heeft op vrijdag 19 november 2010 het eerste Federaal Milieurapport 2004/2008 aan de regering voorgesteld. Dit rapport is een primeur voor de federale regering en is nu ook beschikbaar online.

Het rapport beantwoordt aan een wettelijke verplichting van de wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie. Bedoeling is dat zowel het publiek als het parlement inzage hebben in de initiatieven van de federale overheid op het vlak van leefmilieu. Het rapport 2004/2008 gaat dus over een periode, waarop de maatregelen van de huidige regering - momenteel in lopende zaken - weinig of geen betrekking hebben.

Vaststellingen van het Federaal Milieurapport 2004/2008

Het rapport komt tot meerdere vaststellingen:

* Met betrekking tot het zeemilieu is de uitstoot van koolwaterstof door schepen op 10 jaar tijd met de helft verminderd. Dankzij deze daling zwemmen er terug bruinvissen (zeezoogdieren) in de Noordzee.
* Op het vlak van producten is het aantal producten met een ecolabel sterk aan het toenemen (van 6 in 2004 naar 99 in 2008). De minst doeltreffende verwarmingstoestellen op het vlak van milieu daalden met een derde op de Belgische markt, dankzij het regelgevend kader dat in 2004 werd ingevoerd. En het verbod op fosfaten in waspoeders vervulde een pioniersrol op Europees vlak. De markt van de biopesticiden is dan weer in volle uitbreiding, maar dat draagt bij tot een beleid voor de bevordering van alternatieven op pesticiden.
* Inzake biodiversiteit zijn het beheerbeleid van de Noordzee en dat van de in-, uit- en doorvoer van exotische plant- en diersoorten via de internationale handel twee goede voorbeelden.

Daarnaast vestigt het rapport ook de aandacht op een aantal grenzen in het milieubeleid voor de periode 2004/2008. Het hekelt een gebrek aan coördinatie tussen de overheidsniveaus enerzijds en in het klimaatbeleid anderzijds, het ontbreken van een geïntegreerd productbeleid en beleid tegen invasieve soorten. Ook moet het milieubeleid, volgens het rapport, een meer sociale dimensie integreren.

Het milieu- en energiebeleid sinds 2008

Het milieu- en energiebeleid dat sinds 2008 wordt gevoerd, houdt rekening met deze vaststellingen. Op het vlak van de coördinatie moesten de Lente van het Leefmilieu en de Klimaatwet de verschillende overheidsniveaus en overheidsdepartementen herenigen en de samenhang en integratie van het federaal beleid versterken.

De bescherming van de biodiversiteit wordt versterkt door het koninklijk besluit met betrekking tot het verbod op in-, uit-, en doorvoer van twintig exotische plant- en diersoorten.

Voor een doeltreffender productbeleid werd het Federaal Milieuagentschap opgericht om de normen op bouwproducten en voedingsproducten die een belangrijke weerslag op het leefmilieu hebben, te versterken.

De ingevoerde maatregelen met betrekking tot een meer sociale ecologie lagen ook in lijn met de opmerkingen van het rapport: de versterking en de ontwikkeling van het Fonds voor de Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) binnen de Belgische gemeenten, de automatisering van de sociale tarieven, de mogelijkheid om stookolieleveringen in schijven te betalen, de toegang tot het sociaal verwarmingsfonds gedurende het hele jaar en de ombudsman voor energie.

U kunt het Federaal Milieurapport raadplegen op de website www.ecolabel.be. (pdf, 548 p. - 13,6 MB)
Zie het origineel