Rijksoverheid


7 december 2010Fraude met kinderopvangtoeslag

In antwoord op de brief van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht "Miljoenenfraude met kinderopvangtoeslag", kan ik u mede namens de staatssecretaris van Financiën het volgende laten weten. De FIOD heeft onder leiding van het Openbaar Ministerie in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met kinderopvangtoeslag op vier adressen in Amsterdam doorzoekingen verricht. Vijf mensen worden ervan verdacht op grote schaal onterechte aanvragen voor een kinderopvangtoeslag voor zichzelf en voor derden bij de Belastingdienst ingediend te hebben. Zij konden geen aanspraak maken op de toeslag, omdat de kinderen bijvoorbeeld niet van de kinderopvang gebruik maakten of omdat de ouders van de kinderen een uitkering ontvingen. Het vermoeden is dat de omvangrijke groep ouders die de kinderopvangtoeslag ontving, een percentage van de toeslag afdroeg aan de hoofdverdachten. Het is niet uit te sluiten dat dit soort fraude op meer plaatsen in het land voorkomt. De Belastingdienst doet daar op dit moment onderzoek naar. Met bovengenoemde fraudezaak zijn vermoedelijk miljoenen euro's gemoeid. De Belastingdienst zal alle mogelijke middelen gebruiken om de onterecht verkregen toeslagen terug te vorderen, inclusief dwanginvordering. Het Openbaar Ministerie bepaalt waarvoor de verdachten worden vervolgd en welke strafmaat daarbij hoort. Deze personen kunnen geen beroep doen op schuldhulpverlening. Het Openbaar Ministerie neemt deze zaak zeer serieus. Als het Openbaar Ministerie besluit niet tot vervolging over te gaan, heeft de Belastingdienst nog de mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen. De Staatssecretaris van Financiën en ikzelf nemen deze kwestie hoog op. De Belastingdienst heeft maatregelen getroffen om de fraude tegen te gaan. Zo worden aanvragen voor een kinderopvangtoeslag die met terugwerkende kracht worden gedaan, dubbel gecontroleerd: de Belastingdienst vraagt extra bewijsstukken op en doet navraag bij de kin deropvanginstelling. De Belastingdienst heeft bovendien een apart team opgericht dat de aanpak van de fraude coördineert en een meldpunt ingesteld waar het publiek terecht kan met tips over misbruik of oneigenlijk gebruik. Daarnaast zal de uitvoering en de regelgeving van de kinderopvangtoeslag op korte termijn worden doorgelicht op frauderisico's. Het maatschappelijke doel van de regeling, die hardwerkende ouders in staat stelt om verantwoorde opvang voor hun kinderen te regelen, mag niet door fraude in gevaar worden gebracht. Hoogachtend, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp