Rijksoverheid


7 december 2010

maatregelen ziekenhuizen 2011

Geachte voorzitter,

Op 25 november jongstleden heeft u mij verzocht u per brief te informeren over de stand van zaken met betrekking tot maatregelen in 2011 met financiële gevolgen in 2011 (o.a. tarifering farmacie, specialisten, ziekenhuizen e.d.). Voor een overzicht van de BKZ+maatregelen in de cure die financiële effecten hebben in 2011 verwijs ik u naar de bijlage. Op de maatregelen in de Curatieve Zorg waar naar u specifiek verwijst ga ik hieronder nader in. Tarifering farmacie
De NZa stelt de tarieven voor de apotheekhoudenden jaarlijks vast. Op dit moment berekent de NZa het tarief 2011. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de extrapolatie naar 2011 van de uitkomsten van het onderzoek naar inkoopvoordelen en praktijkkosten apotheekhoudenden in 2009. Daarnaast spelen andere ontwikkelingen in de farmacie die de NZa signaleert een rol. Wij verwachten dat de NZa binnenkort (uiterlijk half december) het tarief apotheekhoudenden 2011 vaststelt en bekend maakt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit geen maatregel betreft die direct effect heeft op de ziekenhuisbekostiging.
De voorgenomen overheveling van de extramurale dure geneesmiddelen (te beginnen met TNF+alfaremmers) naar ziekenhuisbekostiging staat gepland voor 1 juli 2011. Verwacht wordt dat ziekenhuizen in staat zijn door onderhandeling goede prijsafspraken te maken met de industrie zodat meer doelmatige inkoop kan worden bereikt. In 2011 is hiervoor een besparing geraamd van ¤ 25 miljoen en vanaf 2012 ¤ 50 miljoen structureel.
Medisch specialisten
In juni 2010 heeft mijn voorganger u geïnformeerd over het voornemen de NZa te verzoeken per 2011 een korting op de tarieven van de medisch specialisten door te voeren met een omvang van ¤ 648 mln. Op basis van de meest recente cijfers van het College voor Zorgverzekeraars (CVZ) is de structurele overschrijding bij de medisch specialisten neerwaarts bijgesteld naar ¤ 606 mln. Ik heb de NZa via een aanwijzing verzocht deze bijgestelde korting per 1+1+2011 in de budgetten te verwerken. Deze maatregel betreft de honoraria van de vrijgevestigde medisch specialisten. Ziekenhuizen met medisch specialisten in loondienst waarvoor zij honorariumtarieven declareren ondervinden ook het effect van deze tariefskorting.

Korting ziekenhuizen
In de voorhangbrief korting ziekenhuizen van 29 juni 2010 bent u geïnformeerd over een overschrijding op de kosten van de ziekenhuiszorg van ¤ 549 miljoen. In deze brief heb ik u ook op de hoogte gebracht van mijn voornemen om de NZa te verzoeken deze overschrijding via een korting op de ziekenhuisbudgetten vanaf 2011 te redresseren. Naar aanleiding van deze voorhangbrief heeft er een schriftelijk overleg plaatsgevonden. Mijn voorganger heeft uw vragen beantwoord in zijn brief van 7 oktober 2010 (kenmerk CZ+U+3015393). Het bedrag van de overschrijding en de daarmee samenhangende korting vanaf 2011 is inmiddels neerwaarts bijgesteld naar netto ¤ 314 miljoen structureel. Voor de vaststelling van de overschrijding is gebruik gemaakt van de oktobercijfers van de NZa en het CVZ. Deze aanpassing is verwerkt in de 2e suppletoire wet 2010 en de Najaarsnota die u onlangs ontvangen heeft.
De aanwijzing van de korting ziekenhuizen is 25 november jl. verstuurd naar de NZa. Kern van de aanwijzing is het opleggen van een generieke, structurele korting aan de ziekenhuizen van ¤ 314 miljoen vanaf 2011. Dit houdt in dat elke individuele instelling hetzelfde kortingspercentage krijgt opgelegd. Uitgaande van de totale A+ en B+segment omzet komt een korting van ¤ 314 miljoen overeen met een kortingspercentage van circa 2,5%. Voor een 'gemiddeld' ziekenhuis met een omzet van ¤ 100 miljoen betekent dit derhalve een korting van circa ¤ 2,5 miljoen. De korting zal uitvoeringstechnisch in zijn geheel worden verwerkt op het A+segment (instellingsbudget).

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mw. drs. E.I. Schippers