Provincie Drenthe

Luchtvaartterrein Eelde

Vergadering Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde

De Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde vergadert op woensdag 8 december 2010 in het gemeentehuis van Tynaarlo aan het Kornoeljeplein 1 te Vries over de volgende agendapunten:
1. Opening.

2. Spreekrecht.

3. Verslag van de commissievergadering van 22 september 2010.
4. Ingekomen stukken en mededelingen.

5. Klachtenoverzicht derde kwartaal 2010.

6. Handhavingsrapportage IVW met als bijlage geluidsbelastingsrapportage GAE: 1e kwartaal gebruiksplanjaar 2010-2011.

7. Vergaderschema 2011.

8. Rondvraag.

9. Sluiting.

(Wijzigingen voorbehouden)

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, derde lid, van het Huishoudelijk Reglement, wordt aan de toehoorders aan het begin van de vergadering (agendapunt 2, Spreekrecht) de gelegenheid geboden het woord te voeren over op de agenda geplaatste onderwerpen. Indien u daarvan gebruik wenst te maken, wordt u verzocht dit voor aanvang van de vergadering te melden bij de voorzitter of de secretaris.

De stukken voor deze vergadering liggen met ingang van maandag 29 november 2010 voor een ieder ter inzage in de gemeentehuizen van Haren en Tynaarlo en in de openbare bibliotheken van Eelde en Vries.

Aanvang vergadering: 10.00 uur.