Partij van de Arbeid

Partij van de Arbeid

Den Haag, 8 december 2010

Vragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de ministers van Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

over verslavingsgevaar op scholen

(aanvullend op de vragen gesteld in het mondeling vragenuur van 30 november 2010. mede naar aanleiding van artikel in de Telegraaf van dinsdag 7-12-2010)


1. Kent u de artikelen "School drugsvrij" (Telegraaf vrijdag 26 november 2010), "Opstelten: drugskind aanpakken" (Telegraaf 29 november 2010) en Schandpaal afgewezen"" (Telegraaf, 7 december 2010)?


2. Deelt u de mening dat uw voorstel een vorm van "naming and shaming" is? Zo nee, hoe zou u het dan willen noemen? Zo ja, deelt u de mening dat "naming en shaming" een statusverhogend en daarmee contraproductief effect zou kunnen hebben? Zo nee, waarom niet?


3. Hebt u uw voornemens voorgelegd aan het College Bescherming persoonsgegeven? Zo ja, wat was hun opvatting ten aanzien van uw voornemens? Zo nee, gaat u dit alsnog doen?


4. Deelt u de mening van de VO-raad dat "het een brug te ver {gaat} om leerlingen met naam en toenaam bekend te maken"en dat "het niet aan de school {is} om een leerling publiekelijk aan de schandpaal te nagelen. Dat past niet bij de opvoedkundige taak van de school."? Zo ja, waarom hebt u dan toch het idee opgevat om de namen van leerlingen die drugs gebruiken, bekend te maken bij ouders, leraren en medescholieren? Zo nee, op welke punten bent u het dan oneens met de VO-raad en waarom?


5. Deelt u de mening dat jongeren, ook daar waar het om bescherming van de persoonlijke levenssfeer betreft, kwetsbaarder zijn dan volwassenen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, deelt u de mening dat het geen pas geeft dat de wetgever die borg moet staan voor die persoonlijke levenssfeer daarin door middel van uw voorstel juist schade aan toebrengt?


6. Bent u bekend met de rapporten die uitwijzen dat alcohol een nog grotere invloed op de schoolgaande jeugd kan hebben dan drugs. Zo ja, welke aanvullende maatregelen bent u voornemens hiertegen maatregelen te gaan treffen en welke?
7.
Bent u voornemens om ook minderjarigen onder de 16 jaar die alcohol gebruiken met naam en toenaam bekend te laten maken? Zo nee, wat is het verschil in deze met het gebruik van drugs?

Zijn er nog meer illegale activiteiten die jongeren ondernemen waarbij u de naam en toenaam van de betrokken jongere bekend wilt maken? Zo, welke activiteiten betreffen dit?


8. Bent u bekend met het feit dat belangrijkste reden voor schooluitval het gebruik van genotsmiddelen is? Zo ja, waarom zit er dan in het merendeel van de zorgadviesteams op scholen geen preventiemedewerker en medewerker verslavingszorg genotsmiddelen?


9. Deelt u de zorgen van de ouders over drugsgebruik door jongeren op scholen? Zo ja, hoe gaat u zorgen dat ouders worden geholpen hun kinderen weerbaar te maken tegen de verleidingen van genotsmiddelen als drugs? Zo nee, waarom niet?


10. Welke ambitie heeft u om dit probleem zo snel en effectief mogelijk tegen te gaan?