Gemeente Lochem


Informatiebijeenkomst voorontwerp bestemmingsplan Goorseweg e.o.

Woensdag 8 december 2010 is er een informatiebijeenkomst over het voorontwerp bestemmingsplan Goorseweg e.o. U bent van harte welkom tussen 17.00 en 20.00 uur in de raadskelder van het gemeentehuis in Lochem. Tijdens deze inloopbijeenkomst is het bestemmingsplan in te zien en kunnen er vragen gesteld worden aan de aanwezige deskundigen.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het bestaande bedrijventerrein Goorseweg en omgeving. De grenzen in dit gebied worden globaal gevormd door het Twentekanaal, het bedrijf Intratuin, de Goorseweg, de toegangsweg tot het voormalige zwembad en de Berkel. In dit nieuwe bestemmingsplan worden de verouderde bestemmingsplannen geactualiseerd. Daarnaast is voorzien in de inrichting van een nieuw kantorenpark Stijgoord. In de zone tussen Streek Beton en Intratuin wordt via een wijzigingsbevoegdheid de mogelijkheid geboden om zogenaamde woon-werkunits te ontwikkelen.

Bestemmingsplan ligt vanaf 2 december ter inzage
De afgelopen maanden is het nieuwe bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Goorseweg e.o. voorbereid. Het voorontwerp bestemmingsplan is nu klaar en ligt vanaf 2 december zes weken ter inzage bij de publieksbalie in Lochem en kan ook bekeken worden op deze website.

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan iedereen ten aanzien van het voorontwerp bestemmingsplan mondeling of schriftelijk een inspraakreactie kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 17, 7240 AA Lochem. Schriftelijk kan dit per brief of met behulp van een formulier. Dit formulier kunt u vinden op www.lochem.nl en is ook beschikbaar tijdens de informatiebijeenkomst. Daarnaast kunnen mensen het formulier ophalen bij de publieksbalie in Lochem. Voor het inbrengen van een mondelinge inspraakreactie kan een afspraak worden gemaakt.