Gemeente Maassluis

Complimenten provincie voor Maassluise begroting

De gemeente Maassluis komt evenals vorig jaar onder repressief toezicht te staan van de provincie Zuid-Holland. De provincie heeft dat besloten na onderzoek van de begroting van komend jaar.

In een brief aan de gemeenteraad meldt de provincie dat de meerjarenbegroting 2011-2014, na verwerking van een omvangrijk pakket aan bezuinigingsmaatregelen, over het algemeen een sluitende meerjarenbegroting laat zien. Hiervoor willen Gedeputeerde Staten de gemeente Maassluis nadrukkelijk complimenteren.

Lof is er verder van de provincie voor de wijze waarop Maassluis zich heeft voorbereid op minder inkomsten vanuit het Gemeentefonds: ,,Tot ons genoegen hebben wij geconstateerd dat, hoewel de exacte omvang van de gevolgen voor het gemeentefonds en daaraan gerelateerde uitkeringen nog niet bekend is, u in meerjarig opzicht al geanticipeerd heeft op de mogelijke gevolgen.''

Repressief betekent toezicht achteraf. Als Maassluis onder preventief toezicht was komen te staan, had dat betekend dat alle begrotingswijzigingen eerst door de provincie zouden moeten worden goedgekeurd.