Provincie Drenthe

herverkavelingsblok Zuidwolde-Noord/Beneden Egge, deelgebied Oost

Ruilplan landinrichting Zuidwolde, herverkavelingsblok Zuidwolde-Noord/Beneden Egge, deelgebied Oost

Terinzagelegging besluit Ruilplan ex artikel 47 WILG

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben bij besluit van 30 november 2010 het Ruilplan voor het herverkavelingsblok Zuidwolde-Noord/Beneden Egge, deelgebied oost vastgesteld. Tegen het ontwerp-Ruilplan dat ter inzage heeft gelegen van 2 juni 20069 tot en met 13 juli 2009 zijn 175 zienswijzen ingediend. De indieners van de zienswijzen zijn gehoord. Deze zienswijzen hebben ertoe geleid dat het ontwerp-Ruilplan op een aantal onderdelen wijzigingen heeft ondergaan, welke wijzigingen vooraf met betrokkenen zijn besproken.

Gedurende zes weken, van 13 december 2010 tot en met 21 januari 2011, ligt op werkdagen voor eenieder kosteloos ter inzage:

Ruilplan als bedoeld in artikel 47 van de Wet inrichting landelijk gebied.

De stukken kunnen worden ingezien:

* van 13 december 2010 tot en met 23 december 2010 in de Boerhoorn, Oosterweg 14, 7921 GB Zuidwolde (hiervoor geldt een oproepschema wat belanghebbenden hebben ontvangen);


* van 24 december 2010 tot en met 21 januari 2011 in het kantoorgebouw van het Kadaster, Koggelaan 59, 8017 JN Zwolle;'s morgens van 9.00 uur tot 12.00 uur en 's middags van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende de periode van terinzagelegging, tot en met 21 januari 2011, kan een belanghebbende (degene die een zienswijze heeft ingediend of die betrokken is bij een in het oorspronkelijke ontwerp aangebrachte wijziging) beroep indienen tegen voormeld besluit bij de Rechtbank Assen, ter attentie van de sector Civiel, Postbus 30009, 9400 RA Assen, door middel van een verzoekschrift als bedoeld in artikel 261 van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Dit verzoekschrift dient te omvatten uw naam, voornamen en adres, omschrijving van uw verzoek, alsmede de redenen van het verzoek (motivering). Tevens dient het verzoekschrift te zijn ondertekend.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de provincie Drenthe, telefoonnummer (0592) 36 53 54.