Partij van de Arbeid

Partij van de Arbeid

Den Haag, 9 december 2010

Vragen van het lid Jadnanansing (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

over hantering van het instellingscollegegeld voor een tweede studie die een vereiste is voor bepaalde beroepsgroepen


1. Bent u bekend met de vereisten voor het volgen van een studie tot kaakchirurg waarbij er sprake is van de noodzaak tot het volgen van zowel een studie geneeskunde als tandheelkunde?
2. Bent u daarnaast bekend met het feit dat een student geneeskunde de studie tandheelkunde op drie plaatsen in het land kan volgen en daardoor in veel gevallen naar een andere universiteit moet uitwijken en derhalve door deze overstap met een zeer hoog instellingscollegegeld (tot op 32.000 euro) geconfronteerd wordt?
3. Hoe beoordeelt u deze situatie voor deze studie en in zijn algemeenheid in het licht van de nieuwe Wet op Hoger Onderwijs en specifiek de veranderde bekostiging van de tweede studie?
4. Bent u het met mij eens dat de aanpassingen m.b.t. bekostiging van de tweede studie nooit bedoeld zijn om noodzakelijke dubbele studieroutes af te snijden (zoals hier geldt voor de opleiding tot kaakchirurg) of als financiële melkkoe voor onderwijsinstellingen, via de zeer hoge instellingscollegeleden die vervolgens gevraagd worden? Zo nee, waarom niet?
5. Hoe kan het dat een universiteit een student die intern de studies behorend bij kaakchirurgie blijft volgen wel het wettelijk collegegeld in rekening brengt in vergelijk met een instromende student van een andere universiteit voor deze studie?
6. Bent u bereid om beperkingen op het volgen van noodzakelijke, vereiste tweede studietrajecten zoals bijvoorbeeld kan gelden voor kaakchirurgie weg te nemen?
7. Bent u tevens bereid om in aanvulling op uw toezegging uit het wetgevingsoverleg Hoger Onderwijs van 29-11 jl. m.b.t. de transparantie van kosten van onderwijsinstellingen voor studies en de toerekening naar het instellingscollegegeld om niet deugdelijk en niet transparant onderbouwde instellingscollegegelden te maximeren?