Wereld Natuur Fonds Nederland

Persbericht

10 december 2010

500 miljoen euro extra door fijnstof-opname, toerisme, visserij en transport

Open Haringvliet levert geld op

ZEIST - Wanneer het Haringvliet een open verbinding krijgt met de Noordzee, levert dat naar verwachting jaarlijks minimaal 500 miljoen euro aan extra opbrengsten op. De zee-arm is nu nog volledig afgesloten. Dat blijkt uit een studie van de Wagenigen Universiteit in opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WNF). De extra opbrengsten zijn onder meer afkomstig uit de verhoogde opname van fijnstof en stikstof, transportmogelijkheden, recreatie, toename van biodiversiteit en verhoging van de kwaliteit van de leefomgeving.

De inventarisatie betreft de extra kansen voor economische activiteit, zoals recreatie en transport. Door andere natuurlijke begroeiïng (met name wilgenbossen) is er verhoogde opname van fijnstof en stikstof. Dit komt ten goede aan de volksgezondheid en levert daarmee besparingen op voor de gezondheidszorg. Ook de toename van dier- en plantensoorten levert geld op: de pilot-studie van de Wageningen Universiteit (WUR) berekent een hogere opbrengst voor de visserij en voor het Haringvliet als waardevolle woonomgeving. Daar staat tegenover dat op een aantal andere terreinen, bijvoorbeeld de landbouw, de opbrengst vermindert bij het openstellen van de zee-arm.

Het veiligheidsniveau van een open Haringvliet is even hoog als dat van een gesloten zee-arm. De financiële waarde van die veiligheid is door het WNF dan ook buiten beschouwing gelaten bij het in kaart brengen van de winst van een geopend Haringvliet.

De huidige Haringvlietkering heeft een beperkte levensduur. Nog voor het midden van deze eeuw zijn hoe dan ook grote investeringen nodig om de veiligheid te garanderen. Het WNF vindt dat de actuele discussie over het Haringvliet teveel gericht is op de korte termijn. Nederland is wereldwijd voorloper op het terrein van deltatechnologie. Oplossingen die veiligheid, natuurontwikkeling en economische ontwikkeling combineren, vormen internationaal een groeiende markt. De toekomstige inrichting van het Haringvliet biedt dan ook een uitstekende kans voor innovatieve oplossingen, waarbij veiligheid samengaat met herstel van het natuurlijk systeem. Het WNF pleit er dan ook sterk voor om de mogelijkheden voor een volledig open Haringvliet verder te onderzoeken en de Haringvlietkering op korte termijn alvast op een kier te zetten.

Mede op basis van de pilot-studie van de WUR, komt WNF met een model voor een open Haringvliet in het rapport Met Open Armen. In het WNF-model maakt de dichte waterkering plaats voor dijken, met name klimaatdijken (extra breed) die meerdere functies vervullen en onmogelijk kunnen breken, bijvoorbeeld door hun heuvelachtige vorm. Essentieel in het WNF-model, is het herstel van de natuurlijke zoet-zout-verbinding, die de productiviteit van de zee-arm sterk verhoogt door (onder andere) de toenemende voedselrijkdom van het water.

////////////////////