Provincie Limburg

Nieuws en persberichten

Gemeenten hebben begroting 2011 op orde
Geen enkele Limburgse gemeente onder streng toezicht Provincie

Door gemiddeld vijf procent minder uit te geven en de belastingen iets te verhogen is het bijna alle Limburgse gemeenten toch gelukt de begroting voor volgend jaar op orde gekregen. De meeste gemeentelijke begrotingen lieten aanvankelijk - als gevolg van de economische crisis
- grote tekorten zien.

Nu de begrotingen op orde zijn voor 2011 of de meerjarenbegroting hebben Gedeputeerde Staten geen enkele gemeente onder streng toezicht geplaatst. Na volgend jaar wacht de meeste gemeenten echter een nieuwe ronde met ombuigingen, want voor de jaren na 2011 hebben de meeste gemeenten wel nog forse tekorten.

Gedeputeerde Noël Lebens (Financiën) is tevreden met de uitkomst voor 2011: Vooraf had ik niet verwacht dat het alle gemeenten zou lukken hun financiën voor 2011 voldoende voor elkaar zouden hebben, zo laat hij weten. Maar de gemeenten hebben de problemen serieus opgepakt. Dat geeft mij het vertrouwen dat ze de komende jaren zo verder gaan.

De grote bezuinigingen van het Rijk op de gemeenten zullen vooral vanaf 2012 zichtbaar worden. Gemeenten zullen dus nog verder moeten gaan ombuigen. Als toezichthouder blijf ik over hun schouder meekijken of ze ook dan het financiële evenwicht weten te bewaren. Ik ben blij dat ik nu niet heb hoeven ingrijpen, maar als dat in de toekomst nodig is, zullen we deze stap zetten, aldus Lebens.

De economische crisis bepaalt sinds vorig jaar het financiële beeld bij gemeenten. Uitgaven stijgen, terwijl inkomsten dalen. Met als resultaat tekorten. Maar gemeenten zijn verplicht met een sluitende begroting te werken en dat betekent dat gemeenten sinds vorig jaar de tering naar de nering moeten zetten.

Bij de meeste gemeenten lieten de begroting 2011 en de meerjarenraming 2012-2014 aanvankelijk forse en oplopende tekorten zien. Bij de meerjarenraming was er ook het probleem dat grote onzekerheid bestond over de van het Rijk te ontvangen gelden. Het is al lang bekend dat het Rijk fors zal gaan bezuinigen, maar het is onbekend waar, wanneer en hoeveel het Rijk gaat bezuinigen.

Veel gemeenten hebben er daarom voor gekozen om wel het jaar 2011 sluitend te maken, maar om de meerjarige tekorten die daarna nog resteren, voorlopig niet te saneren.
Met de komst van het nieuwe kabinet is er intussen wel meer duidelijk geworden over de bezuinigingen van het Rijk. Deze informatie kwam echter te laat voor de besluiten van de gemeenten over hun begroting 2011 en de meerjarenraming 2012-2014. Veel gemeenten zijn van plan bij de start van de voorbereiding van de begroting 2012, vlak vóór de zomervakantie 2011, besluiten over de meerjarige ombuigingen te nemen.

Drie gemeenten hebben hun begroting 2011 nog niet ingezonden. Deze begrotingen hebben GS dan ook nog niet beoordeeld. Deze gemeenten komen in verband met een overschrijding van de inzendtermijn voor de begroting onder preventief toezicht. Het gaat om de nieuwe gemeente Eijsden-Margraten. De raad van deze gemeente treedt pas op 1 januari 2011 in functie en is daarom niet in staat geweest de begroting tijdig vast te stellen. Verder hebben Mook en Middelaar en Voerendaal om andere redenen de begroting 2011 nog niet aangeboden.

In de kop van Noord-Limburg loopt voor Bergen, Gennep en Mook en Middelaar nog een herindelingsprocedure. In zon situatie vallen de gemeenten onder een speciale vorm van preventief toezicht op basis van de Wet algemene regels herindeling. In totaal zijn er dus vijf gemeenten die met hun begroting 2011 onder preventief toezicht staan. (Mook en Middelaar zowel in verband met de herindeling als in verband met de termijnoverschrijding). De overige 28 Limburgse gemeenten hebben voor hun begroting 2011 het soepele repressief toezicht gekregen.

14-12-2010 16:08