Gemeente Utrecht

2010 SCHRIFTELIJKE VRAGEN
139 Vragen van mevrouw G.A. Oskam
(ingekomen 15 november 2010 en antwoorden verzonden

door het college op 14 december 2010)

Op Paddenstoelenlaan 100 en 102 in Vleuterweide staan twee woonwagens. De woonwagens staan in het gebied waar het deelplan De Erven wordt gebouwd. Het voornemen van GroenRand Wonen is om in januari 2011 te starten met de realisatie van woningen direct grenzend aan de woonwagens. Op dit moment heeft de familie al erg veel overlast van de bouw, omdat het bouwverkeer via een zandweg langs de woonwagens rijdt. Dat heeft onder meer geleid tot schade aan de badkamer, de vloer van de woonwagen, enz. Voor de realisatie van de 34 woningen van GroenRand Wonen, zullen ook werkzaamheden verricht moeten worden op de kavel van de woonwagens. De familie vreest nog meer overlast.

Daarnaast heeft de zoon van de hoofdbewoonster een metaaldemontagebedrijf. Alle papieren en vergunningen zijn verleend voor de uitoefening van dit bedrijf. Het bedrijf kan echter niet blijven als de woningen om de woonwagens worden gebouwd en moet dus verplaatst worden als gevolg van de woningbouw. D66 heeft contact opgenomen met de gemeente, GroenRand Wonen en de GEM Vleuterweide en heeft de indruk gekregen dat geen van de instanties de verantwoordelijkheid, maatregelen en financiering van de noodzakelijke verplaatsing van het bedrijf op zich neemt.

Daarom heeft de D66-fractie de volgende vragen aan het college:


1. Bent u bekend met de situatie op en rondom Paddenstoelenlaan 100 en 102?

Ja, daar zijn we bekend mee.


2. Wat heeft u tot dusver gedaan om de situatie op te lossen?

Het betreft een zeer complexe situatie. Er zijn in de periode september 2008 tot en met oktober 2010 vele gesprekken met de betrokkenen geweest. Bij die gesprekken was een zeer groot aantal gemeentelijke en niet-gemeentelijke partijen betrokken. Er zijn diverse voorstellen gedaan, die echter nog niet tot een oplossing hebben geleid.


3. Hoe verloopt het overleg in deze met GEM Vleuterweide en GroenRand Wonen in deze?

Zie antwoord bij 2


4. De familie heeft voor de bedrijfsverplaatsing een alternatieve plek op het oog, heeft u daarover gesproken met hen?

Nee, ons is geen alternatieve locatie bekend.


5. Zo ja, waarom is er nog geen oplossing gekomen hierin?

Zie vraag 4


6. Bent u bereid om in gesprek te gaan met de GEM Vleuterweide, GroenRand Wonen en de familie om tot een oplossing te komen?

Ja, daartoe zijn we bereid. Dat zullen we doen; wij zullen hiertoe het initiatief nemen.

Algemene opmerking: het betreft hier een individuele situatie die via deze beantwoording slechts in algemene termen kan worden toegelicht. Graag zijn we bereid op een andere wijze een nadere toelichting te geven op deze situatie.

---- --