Gemeente Enschede

Vergadering Uitvoeringscommissie herinrichting Enschede-Zuid

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Uitvoeringscommissie herinrichting Enschede-Zuid op 15 december 2010 om 9.30 uur in het verenigingsgebouw van de Hervormde Gemeente Usselo, Haaksbergerstraat 821 te Usselo.

Onderwerpen:


1. Opening en vaststellen agenda

2. Wijziging samenstelling commissie

3. Spreekrecht

4. Verslag van de vergadering d.d. 15 september
5. Mededelingen

6. Ingekomen en uitgaande stukken

7. Toelichting inrichtingsplan stadsrand-west
8. Voorstel communicatie beheer en onderhoud waterlopen
9. Stand van zaken Ruilplan
Broekheurne

10. Planning en stand van zaken (oa N18) herverkaveling Boekelo-Twekkelo

11. Opschorting
grondverwerving


12. Stand van zaken werken

13. Vergaderschema
2011


14. Rondvraag

15. Sluiting

De agenda en stukken liggen vanaf 9 december 2010 ter inzage bij uw gemeente en staan deels op het internet: www.enschede.nl (onder het blokje `actueel') en www.herinrichtingenschede-zuid.nl. Na de opening is er de mogelijkheid tot spreekrecht over de geagendeerde onderwerpen. De totale spreektijd is 30 minuten, waarbij elke spreker maximaal 5 minuten heeft. U dient zich hiervoor vooraf aan te melden bij het secretariaat (tel. nr. 038 - 427 11 49).