Provincie Flevoland


* OostvaardersWold

Inpassingsplan OostvaardersWold vastgesteld

Publicatiedatum: 15 december 2010

Op 2 december 2010 hebben Provinciale Staten van Flevoland het Provinciaal Inpassingsplan voor het OostvaardersWold vastgesteld. Daarnaast hebben Provinciale Staten de aanpassing van de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur vastgesteld en aangegeven waar de compensatiegebieden voor kiekendieffoerageergebied en bosgebied komen te liggen.

Vervolg


* Deze besluiten worden uiterlijk 19 januari 2011 bekend gemaakt in de Staatscourant, in de locale bladen en op de provinciale website.
* Vanaf 20 januari 2011 tot en met woensdag 2 maart 2011 liggen het inpassingsplan en de bijbehorende stukken in papieren vorm ter inzage in de bibliotheken en de gemeentehuizen van Almere, Lelystad en Zeewolde en in het provinciehuis van Flevoland te Lelystad. Tevens zijn de stukken elektronisch te raadplegen op
www.flevoland.nl via `Digitaal loket' - `Inzien' - `Stukken ter inzage' - `Wet ruimtelijke ordening'.

* Belanghebbenden kunnen van 20 januari tot en met 2 maart 2011 beroep tegen het inpassingsplan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak voor de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Degenen die beroep hebben ingesteld en vinden dat in afwachting van de behandeling van het beroep, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunnen hiervoor een verzoek indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het is niet mogelijk om bezwaar te maken of beroep in te stellen tegen de vaststelling van de begrenzing van de EHS en de aanduiding van de compensatiegebieden.

Antwoordnota

Een aantal personen en instanties heeft in de periode van 29 juli tot en met 8 september 2010 zienswijzen ingediend tegen het
ontwerp-inpassingsplan en/of de ontwerp-begrenzingen. Over de ontwerpen zijn ook adviezen ingewonnen. De reactie van Provinciale Staten op deze zienswijzen en adviezen is opgenomen in een `Antwoordnota zienswijzen en adviezen'. Deze antwoordnota maakt onderdeel uit van de toelichting op het Inpassingsplan OostvaardersWold. Degenen die een zienswijzen hadden ingediend, of advies hebben gegeven, krijgen de Antwoordnota zienswijzen en adviezen per post toegestuurd.