Gemeente Baarn

Schoolverzuim leerlingen beter in beeld

De gemeente heeft het schoolverzuim van leerlingen die vallen onder de leerplicht beter in beeld. Dit blijkt uit het Jaarverslag Leerplicht 2009-2010 dat door het College van Burgemeester en Wethouders van Baarn is vastgesteld. De Leerplichtwet verplicht B&W verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad. Dat gebeurt door middel van het jaarlijkse leerplichtverslag.

In de Leerplichtwet zijn de leerplicht en de kwalificatieplicht geregeld. Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot 16 jaar. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de Leerplichtwet, maar voor hen gelden wel de regels die de school voert over aanwezigheid en het volgen van het onderwijs. Deze regels gelden ook voor leerlingen vanaf 16 jaar die niet meer leerplichtig zijn.

De Leerplichtwet is streng. De wet zorgt ervoor dat ieder kind tot zijn 18e verjaardag naar school gaat en op een school staat ingeschreven. Ouders of verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Scholen zijn verplicht spijbelende leerlingen te melden bij de gemeente. De leerplichtambtenaar zoekt uit wat de reden van het spijbelen is. Is er geen wettige reden, dan kan hij een proces-verbaal opmaken of de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen. Spijbelende jongeren kunnen ook een leerstraf of een taakstraf krijgen opgelegd door de (jeugd)rechter.

Jaarlijkse verplichting
Het jaarverslag Leerplicht geeft inzicht in het werk dat de leerplichtambtenaar in het kader van de Leerplichtwet verricht. In het verslag staan cijfers over het schoolverzuim, de wettelijke kaders en gemeentelijk beleid. Deze maand wordt het verslag aan de gemeenteraad aangeboden en vervolgens ontvangen alle Baarnse scholen een exemplaar.

Het jaarverslag Leerplicht 2009-2010 ligt tijdens openingstijden ter inzage in de hal van het gemeentehuis van Baarn. Wilt u een exemplaar ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Baarn via telefoonnummer (035)5481799.