Gemeente Leudal


Nieuws

Succesvol vervolg raadsinformatieavond Werk, inkomen en zorg

Na een geslaagde raadsinformatieavond op 12 oktober jongstleden vond op 8 december de twee-de avond plaats waarop het team WIZ zich aan de politiek presenteerde. Deze avond stond in het teken van het taakveld Zorg.

De directeur van de eenheid Samenleving de heer Joost de Weichs de Wenne opent de avond.

Hierna is het de beurt aan Chantal Timmermans, beleidsmedewerker die een algemeen beeld geeft over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en daarbij specifiek ingaat op de pres-tatievelden van de Wmo die uitgevoerd worden door het team Wiz.

Zij noemt daarbij "de kanteling" in het denken vanuit de VNG, die op dit moment wordt ingezet. Landelijk worden hiervoor pilots gehouden, en de eerste evaluaties laten zien dat de Wmo teveel verkokerd wordt uitgevoerd.

Emiel Dings vervolgt de presentatie, hij vertelt over de uitvoering naar de cliënten. De doelstelling is dat aanvragers zo snel mogelijk geholpen worden. Geen lange procedures en bureaucratie, maar praktisch werken en zoveel mogelijk op maat. De gemeente heeft daarbij te maken met veel aanbieders van voorzieningen. Er is ook een goed netwerk en er zijn korte lijnen met de diverse partners.

Namens de Wmo-raad Leudal krijgt Adrie Mast het woord om iets te vertellen over de organisatie van de Wmo-raad en over de daaraan verwante klankbordgroepen. Er wordt gesproken over hun adviesrol, de samenwerking met de commissie Samenleving en de vertegenwoordiging van de diverse doelgroepen.

Paul Janssen neemt het woord die samen met Henk Vervoort verantwoordelijk is voor de schuld-hulpverlening. Hun werk houdt meer in dan iemand schuldenvrij maken. Aan bod komt o.a. de oorzaken van het ontstaan van schulden. Er worden enkele cijfers gepresenteerd die een toename laten zien van de gemiddelde schuld, het gemiddeld aantal schuldeisers per hulpaanvraag en het gemiddelde inkomen van de aanvragers.

Tenslotte krijgt Michael Hohensee het woord over het thema inburgering. Hij vertelt over de verschillende categorieën van inwoners die al dan niet inburgeringsplichtig zijn en over de inhoud van de aangeboden trajecten. Daarbij komen ook de gevolgen voor het niet doorlopen van een inburgeringstraject aan bod.

Als laatste werd er nog "nagetafeld" aan de sta-tafels in de hal, hierbij werden nog vragen gesteld en meningen gedeeld. Al met al weer een succesvolle informatieve avond waarbij ambtenaren en politici kennis maakten met elkaar.