Provincie Utrecht

Boeren en natuur krijgen in Utrecht ruimte voor groei

In een drukbevolkte provincie als Utrecht wordt continue gewerkt aan voldoende ruimte voor wonen, werken, natuur en recreëren. Een goede economische toekomst voor de agrariers in onze provincie is heel belangrijk. Maar goede landschappelijke inpassing van stallen en de effecten op het omliggende (natuur)gebieden vragen ook aandacht. Daar moeten we in Utrecht met elkaar een goede balans in vinden!

De provincie Utrecht heeft daarom zowel een landbouwvisie als een provinciale stikstofverordening opgesteld. De integrale visie op de ontwikkeling van een duurzame Utrechtse landbouw in 2025 geldt als bouwsteen voor de nieuwe Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. De stikstofverordening is opgesteld om de meeste agrariers in de nabijheid van Natura 2000-gebieden mogelijkheden te bieden voor uitbreiding en om de stikstofdepositie op natuurgebieden terug te dringen. In februari 2011 spreken Provinciale Staten over beide plannen.

Lees het volledige persbericht.

Zie het origineel
Voor persinformatie:
pauline.bredt@provincie-utrecht.nl, (030) 258 32 07 / 06 - 22 16 11 18

Voor algemene informatie:
info@provincie-utrecht.nl, (030) 258 91 11