Rijksoverheid

Reactor Petten ter inzage

MER evaluatierapport Hoge Flux Reactor Petten ter inzage

Nieuwsbericht | 15-12-2010

Op 19 december 2003 is door de Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) een vergunningaanvraag op grond van de Kernenergiewet ingediend in verband met het wijzigen van de Hoge Flux Reactor (HFR) te Petten.

De gevraagde wijzigingen hielden in:

1. Een geleidelijke overgang van hoogverrijkt uranium (HEU) naar laag verrijkt uranium (LEU) als brandstof voor de HFR;
2. Het aanbrengen van enkele veiligheidsverhogende voorzieningen.

Onderdeel van de procedure van vergunningverlening was het uitvoeren van een milieu-effectrapportage. Krachtens de artikelen 7.37, tweede lid, en 7.39 t/m 7.43 van de Wet Milieubeheer dient door het bevoegd gezag een onderzoek plaats te vinden naar de gevolgen voor het milieu van de activiteit waarvoor een milieueffectrapport is opgesteld. Het rapport Evaluatie MER Modificatie HFR Petten' bevat de resultaten van dit evaluatieonderzoek. Vanaf woensdag 15 december 2010 is het openbaar kennisgegeven (pdf) door het plaatsen van een kennisgeving in de Nederlandse pers en Staatscourant.

Het ligt tot 26 januari 2011 ter inzage bij:

* Informatiecentrum Ministerie van EL&I, bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag. Van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur. Bij toegang tot het ministerie is identificatie verplicht.

* Gemeentehuis Gemeente Zijpe, Schagerweg 97, 1751 CB Schagerbrug. Van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 uur tot 12.00 uur, telefoon 0224 - 57 41 00.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het informatiepunt Kernenergiewetvergunningen: telefoon 070-379 8980 of per email Postbus.EvaluatieNRG@mineleni.nl onder vermelding van `MER Evaluatie HFR'.

Documenten en publicaties

Kennisgeving evaluatie MER modificatie Hoge Flux Reactor Petten

Officiele Kennisgeving Evaluatie Milieueffectrapport Modificatie HFR Petten.

Vergunning | 15-12-2010 | EL&I

Evaluatierapport MER Modificatie Hoge Flux Reactor Petten

Op 19 december 2003 is door de Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) een vergunningaanvraag op grond van de Kernenergiewet ...

Vergunning | 15-12-2010 | EL&I

Verantwoordelijk ministerie


* Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Zie ook


* Informatie voor de pers


* Kernenergie | Onderwerp | IenM, EL&I

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051