SGP


Zwaardere verkeersovertredingen zwaarder straffen

De SGP is blij dat het kabinet de SGP-motie over hogere verkeersboetes voor asociaal en gevaarlijk weggedrag uitvoert. Kees van der Staaij had daarop aangedrongen bij de behandeling van de begroting van Veiligheid en Justitie. Het kabinet wil dat de verkeersboetes over de hele linie om-hoog gaan. De SGP gaat daarin mee, maar wil dat die verhoging vooral moet gelden voor de ergste overtredingen, zoals âlaagvliegenâ, door rood licht rijden en gevaarlijk asociaal gedrag.

Minister Opstelten heeft dat in een brief aan de Tweede Kamer laten we-ten: âIk heb naar aanleiding van dit signaal het Openbaar Ministerie op-dracht gegeven om mij spoedig een voorstel te doen voor aanpassingen aan het eerdergenoemde tarievenstelsel, zodat dit na de geplande tariefs-verhoging van 1 januari 2012 meer dan nu uitdrukking geeft aan het maatschappelijk ongewenste karakter van bepaalde gedragingen. De boe-tes voor deze overtredingen worden daartoe meer verhoogd dan de boe-tes voor overige overtredingen, waardoor asociaal en gevaarlijk wegge-drag in de toekomst nog zwaarder bestraft wordt dan thans het geval is. Het uitgangspunt bij deze wijzigingen is dat de tariefsverhoging van 1 ja-nuari 2012 blijft passen binnen het financiële kader zoals dat thans in de begroting is opgenomen.â