Behandelen van asielaanvragen buiten Europa nog geen haalbare kaart

15/12/2010 12:01

Adviescommissie v. Vreemdelingenzaken

15 december 2010

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) concludeert in haar advies 'External Processing' dat het nog niet haalbaar is om asielaanvragen buiten Europa te beoordelen.

Asielverzoek buiten EU afhandelen?

De regering heeft de ACVZ gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is om buiten het grondgebied van de Europese Unie asielaanvragen af te handelen, het zogenoemde 'external processing'. Het idee hierachter is dat asielzoekers voor het afhandelen van hun asielaanvraag worden overgebracht naar een plaats buiten de Europese Unie, of dat asielzoekers rechtstreeks naar een dergelijke plaats gaan zonder ooit in Nederland te zijn geweest. Door het overbrengen van asielzoekers is het mogelijk om de instroom te beperken en kunnen problemen met terugkeer worden voorkomen. Asielzoekers die rechtstreeks naar een locatie buiten Europa gaan hoeven niet langer de vaak gevaarlijke tocht naar Europa te maken voordat ze asiel kunnen aanvragen.

Juridische en praktische voorwaarden

Volgens de adviescommissie staan juridische en praktische obstakels 'external processing' in de weg. Zo bestaat er voor een dergelijke procedure nog geen duidelijke wettelijke grondslag in het Europese recht. Ook is de juridische verantwoordelijkheid van staten voor de asielzoekers nog niet goed geregeld. Nieuwe wetgeving kan hiervoor een oplossing bieden. Echter, het is nog maar de vraag of aan de praktische voorwaarden voor 'external processing' kan worden voldaan. Medewerking van andere niet Europese landen is bijvoorbeeld noodzakelijk. Maar ook moet het mogelijk zijn om zorgvuldige procedures en behoorlijke opvangomstandigheden te garanderen.

Hoe verder?

Op dit moment wordt niet aan de juridische en praktische voorwaarden voor 'external processing' voldaan. De ACVZ beveelt aan dat als er gekozen wordt om 'external processing' te ontwikkelen, dit dan in EU-verband te doen. Daarvoor moet echter eerst het asielbeleid en de asielwetgeving van de Europese landen meer op elkaar worden afgestemd.